ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50450000-3210

สำนักงานเขตวังทองหลาง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางอรวรรณ ขุมบางลี่ โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่รัฐกำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปให้ได้รับเบี้ยยังชีพโดยได้รับตามอายุแบบขั้นบันได เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแต่การได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอาจยังไม่เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร สำักงานเขตวังทองหลาง จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นเพื่อกำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 2. ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 19 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรียบร้อยดีและเขตย้ายมาใหม่ดูสดใสสะดวกดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **