ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50450000-3210

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอรวรรณ ขุมบางลี่ โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่รัฐกำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปให้ได้รับเบี้ยยังชีพโดยได้รับตามอายุแบบขั้นบันได เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแต่การได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอาจยังไม่เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร สำักงานเขตวังทองหลาง จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นเพื่อกำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 2. ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.1 ช่องทางทางเว็บไซด์ 1.2 ข่องทางการทำป้ายไวนิล 1.3 ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1.4 การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ 2. แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 141 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เจ้าหน้าที่มีความรู้และแนะนำในการให้บริการดีมาก มีความกระตือรือร้น - เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ - ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก - มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เสมอ ผ่านทางแผ่นพับ ป้ายประกาศ เว็บไซด์ สื่อออนไลน์ - สถานที่ตั้งของหน่่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลางจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนลาดพร้าว 64, ชุมชนสันประเสริฐ,ชุมชน 9 พัฒนา 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขต วังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกในการให้บริการและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ขอให้รักษาระดับการให้บริการที่ดีต่อไป ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 100 ( พึงพอใจมากที่สุด )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางและในชุมชน ได้แก่ ซอยลาดพร้าว 87 ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนเทพลีลา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด - ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ บริการรวดเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางและในชุมชน ได้แก่ ซอยลาดพร้าว 101 ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด - ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ บริการรวดเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางและในชุมชน ได้แก่ ซอยลาดพร้าว 81 ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด - ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ บริการรวดเร็ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลางและในชุมชน ได้แก่ ซอยลาดพร้าว 85 , ชุมชนทรัพย์สินเก่า โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด - ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ บริการรวดเร็ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 3,18,20 มีนาคม 2563 รวม 3 ครั้ง 4 ชุมชน โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด - ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการและขอให้รักษาระดับการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 35 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่มีความรู้และแนะนำในการให้บริการดีมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 35 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่มีความรู้และแนะนำในการให้บริการดีมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-17)

25.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 19 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรียบร้อยดีและเขตย้ายมาใหม่ดูสดใสสะดวกดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0833

ตัวชี้วัด : 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **