ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ : 50490000-3370

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณัชญ์ศิกานต์ สวาทสุข 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันประชาชนต้องประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้ที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินและปัญหาการว่างงานที่ทางราชการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ โดยฝึกอบรม ฝึกสอน และสาธิตแก่ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรมาคราเม่ (ศิลปะการถักเชือก) หลักสูตรสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก หลักสูตรร้อยลูกปัด หลักสูตรละ 6 ครั้งๆ ละ 25 คน โดยฝึกอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-03)

70.00

3/3/2563 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว กำลังจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพฯครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรจากสำนักพัฒน่าสังคมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **