ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50490000-3375

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเฉิดฉิน ยอดฉิม โทร. 024644391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้มีนโนบายในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่เจ้าหน้าของรัฐ ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ซึ่งผู้บริการกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงไม่ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นการช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้ 1. การเต้นแอโรบิค ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ รวมจำนวน 52 ครั้ง 2. ฝึกโยคะให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ รวมจำนวน 51 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

30/09/2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการ “เต้นแอโรบิค” ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แล้วเสร็จวันที่ 23 ก.ย. 63 และ “การฝึกโยคะ” ทุกวันศุกร์ ให้กับข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แล้วเสร็จในวันที่ 25 ก.ย. 63 และเบิกค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 :จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธและกิจกรรมฝึกโยคะทุกวันศุกร์ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 :จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธและกิจกรรมฝึกโยคะทุกวันศุกร์ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 :งดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : :งดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 :งดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและฝึกโยคะให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 แต่ได้งดกิจกรรมทั้งสองไปตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ และจัดกิจกรรมการฝึกโยคะทุกวันศุกร์ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :บางวันอาจมีจำนวนผู้มาออกกำลังกายน้อย เนื่องจากมีภารงานที่มากและต้องลงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ และจัดกิจกรรมการฝึกโยคะทุกวันศุกร์ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ : ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มาออกกำลังกายจำนวนน้อย เนื่องจากภาระงานที่มาก

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ และจัดกิจกรรมการฝึกโยคะทุกวันศุกร์ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :มีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครมาออกกำลังกายน้อย เนื่องจากภาระงานที่มาก

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ และจัดกิจกรรมการฝึกโยคะทุกวันศุกร์ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ และการฝึกโยคะทุกวันศุกร์ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมเต้นแอโรบิคเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพุธที่ 2 ต.ค. 2561 และกิจกรรมฝึกโยคะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **