ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50500000-3244

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวปราริชาติ คุ่ยสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครทีปรากฏอยู่ในระบบเรื่องร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

50500100/50500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสามารถรายงานผลการร้องทุกข์ต่อศุนย์ 1555 ได้ทันระยะเวลาที่กำหนด 3. ประชาชนผู้ร้องทุกข์ เกิดความพึงพอใจในผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายของโครงการ

1.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วยศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร(กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) หรือหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทุกวัน และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการรับเรื่องจากระบบ 2.รับเรื่องเรียนจากทุกช่องทางที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 1 วัน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการรับเรื่องจากระบบ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบดังกล่าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-26)

83.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/04/2563 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-02-28)

46.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-28)

36.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-20)

28.00

2019-12-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งฝ่ายหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ชี้แจงผู้แจ้งเรื่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3244

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3244

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0790

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **