ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04080000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1 - ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
1 - ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่วมออกตรวจกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับการตรวจ ในการตรวจราชการรอบที่ 1/2562 เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมของเขตตรวจราชการ 1-6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำร่างรายงานฯ ภาพรวม กำหนดนำเสนอคณะผู้ตรวจราชการในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เสนอรายงานการตรวจราชการฯ ในที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเห็นชอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ที่มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเพื่อเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2 - ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
2 - ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปข้อมูล และเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลการดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 77 หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด