ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04080000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอแนวทางการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนและปฏิทินการจัดทำฐานข้อมูล ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2560 - 2562 และทำบันทึกแจ้ง สยป. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2560 - 2562 และทำบันทึกแจ้ง สยป. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ส่งเอกสารข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 2.จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 3.เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจเพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 4.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 5.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 62 ส่งสำนักอนามัย 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 งาน ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และส่งรายละเอียดผลการดำเนินงานในภาพรวมส่งสำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด