ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (สกค.*)ร้อยละของคดีที่นิติกรเดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)ร้อยละของคดีที่นิติกรเดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :20.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
37.50

100 / 100
4
20.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม...ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์ และตรวจสอบสำนวนศาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้ที่ศาลหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 1 คดี (เป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในปี 2560 ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน รวม 8 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 2 คดี (เป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในปี 2560 ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน รวม 8 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 7 คดี สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 คดีที่อยู่ในเกณฑ์ จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการ 10 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (สกค.**)ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
59.20

100 / 100
4
95.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณา ออกแบบ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน..ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน ...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ และรวบรวมสถิติ ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.052 สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.052

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (สกค.**)ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
12.60

100 / 100
4
55.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย -จำนวนเรื่องที่มีการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 20 เรื่อง ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 จำนวนเรื่องที่มีการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 24 เรื่อง ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 14 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (สกค.**)ความสำเร็จในการผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ความสำเร็จในการผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดที่หน่วยงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมาย และเตรียมออกแบบสำรวจเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน) สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.25

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนมการาคม - มีนาคม ดำเนินการ 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนเมษายน - มิถุนายน อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ดำเนินการ 2 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิน 3 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (สกค.*)การสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)การสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่าง...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม อยู่ระหว่าง...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ คัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ 4. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการสกัดคำพิพากษาแล้ว เสนอกลุ่มบรรณาธิการฯ พิจารณา 1 เรื่อง - และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ คัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ 4. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการสกัดคำพิพากษาแล้ว เวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานจำนวน 1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.40

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม...อยู่ระหว่าง..รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม...อยู่ระหว่าง..จัดเตรียมแผนงาน และประสานหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1.รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2.เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4.จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5.ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1.รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2.เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4.จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5.ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (สกค.*)จำนวนเรื่องของการบูรณาการด้านวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)จำนวนเรื่องของการบูรณาการด้านวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.40

100 / 100
2
0.80

100 / 100
3
2.10

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการการคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป - เวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ที่ กท 0405/2423 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป นำเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง (1) ที่ กท 0405/4852 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (2) ที่ กท 0405/4853 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง การกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด