ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) (สกค.4.2)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.4.2)ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน ศึกษา คัดเลือกเรื่องเพื่อนำมาดำเนินการ และจัดส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 และเวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - มีนาคม -เวียนข้อปฏิบัติกลาง(การใช้รถยนต์) และส่ง แบบ OCC 1, 2 และ R1 ปี 63 มีการแก้ไข ได้ดำเนินการปรับแก้ไขและส่งคืนรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 .เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 -เวียนข้อปฏิบัติ , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กำหนด และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดส่งแฟ้มสรุปให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
3.90

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และเตรียมดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและขั้นตอน โดยมีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ สยป.ตอบกลับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป...จัดเก็บและเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **