ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) (สกค.3.2)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.2)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.04

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน และรายงานผลลดไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 ลดได้ร้อยละ 9.55 - best service รักษารอบ ดำเนินโครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและต่อสู้คดีปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน... - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการประชุมซักซ้อมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมการทำกิจกรรม โดยมีการเตรียมการเพื่อตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสำนักงานกหมายและคดีจะดำเนินการตรวจสอบกองงานผู้ตรวจ โดยมีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ และมีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ มีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 โครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง (รักษารอบ) - จัดทำคู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง จำนวน 1 ฉบับ โดยเผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี - จัดตั้งกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ “คดีปกครอง สกค.63” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสาระด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม - จำนวนปริมาณคดีของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่ส่งมาให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาไม่มีเรื่องส่งคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไข คิดเป็น 100% โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - การใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลดลงร้อยละ 17.5478

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน รอการประสานจาก ผตร.เพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป และเข้าร่วมประชุมแนวทาง เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 และส่งกลับเรียบร้อยแล้ว ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน....ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง ...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ 3.651 ครั้งที่ 2 ได้ 3.800 - เฉลี่ยผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง คือ 3.727

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.25

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ประชุมคณะทำงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนเดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร และดำเนินการส่งวาระการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 ..ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร ... โดยจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด