ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลงานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างทำรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแล้ว 1 ชุด และกำลังดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 - 3 เพื่อนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 (หัวข้อ องค์การที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก) ไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ซึ่งสอบถามไปยังหน่วยงานอื่นถึงการติดต่อประสานงานและการให้บริการของสำนักงานการต่างประเทศ และนำมาเวียนแจ้งส่วนราชการในสำนักงานการต่างประเทศเพื่อทราบและนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair และจับคู่ธุรกิจในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายจำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (ระดับ 3) - ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair และจับคู่ธุรกิจในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายจำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 4. ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
4. ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :สำนักงานเขต

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยูระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดและประสาน สำนักงานเขตเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเผยแพร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ข้อมูล 6 สำนักงานเขตเป้าหมาย และข้อมูลการให้บริการสาธารณะลงเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เมือง/ประเทศ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :7.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์และกรุงนูร์-สุลต่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 2 โครงไการ ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ กรุงกวางโจว กรุงโซลและนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนโครงการอื่น ๆ ชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ ส่วนโครงการอื่น ๆ ชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ ผลสำเร็จจำนวน 7 เมือง (5 ประเทศ) ได้แก่ - จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี - นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน - เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน - กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย - กรุงนูร์-สุลต่าน ประเทศคาซัคสถาน ส่วนโครงการอื่น ๆ ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชท้อไวรัสโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

หน่วยนับ :ไตรมาส

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสแรกแล้ว 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 4 ไตรมาสแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด