ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจระดับสากล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจระดับสากล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :58.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
58.54

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือการกำหนดหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น Japan External Trade Organization เพื่อสนับสนุนวิทยากรในการอบรม และได้รับเงินประจำงวดสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง รวมถึงดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการ หมายเหตุ: ผลงานที่ทำได้อยู่ระหว่างการสรุปผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเรียบร้อยแล้ว สรุปผลที่ผู้ประกอบการการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 58.536

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต

หน่วยนับ :โครงการ/แผนงาน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ Prosperity fund Future Cities ขั้นสุดท้าย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานหารือกับ สอท.แคนาดาเพื่อกำหนดช่วงเวลาและเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับ PPP แก่หน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประมูลผู้ดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา - ร่วมกับสอท.แคนาดาในการให้ความรู้เกี่ยวกับ PPP แก่หน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประมูลผู้ดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา - อยู่ระหว่างประสานกับสอท.แคนาดาเกี่ยวกับ PPP ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานคร่วงปลายปี 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการลงนาม MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเมือง - อยู่ระหว่างประสานกับสอท.แคนาดาเกี่ยวกับ PPP ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินการด้านการต่างประเทศของหน่วยงานกทม. ในด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เวียนแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 และร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศฯ ที่ปรับแก้ตามมติของคณะกรรมการฯแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยการส่งผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมสัมมนา/อบรมเพื่อนำเสนอ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพในด้านที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4. ความสำเร็จในการจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมืองหลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4. ความสำเร็จในการจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมืองหลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 และการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กรุงเทพมหานครมีแผนความร่วมมือกับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานการต่สงประเทศ เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model เพื่อออกแบบพัฒนาสมรรถนะของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะของนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม และจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro21st Competency Model

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด