ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการดำนเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสรุปข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในระดับเขต และสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากหน่วยงานเป้าหมายตามตัวชี้วัดอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่องค์ความรู้ฯ ในรูปแบบเอกสารและแบบ online ทดสอบความรู้หลังการเผยแพร่ฯ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกรอกแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟาทุกชนิดถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการรายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และเวียนแจ้งรายงานดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบและมีการดำเนินการตรวจไข้วการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามั

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และตรวจติดตามสถานการณ์ การลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักอนามัย และรวบรวมสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **