ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานกับสยป.เพื่อนัดทำแผนการพัฒนาระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมือง และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการต่างประเทศแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมือง และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการต่างประเทศแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
76.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านช่องทาง QR Code และรวบรวมเอกสารการดำเนินงานทั้งหมดส่งสำนักอนามัยภายในกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด