ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้แก่หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทุกเขตเรียบร้อยแล้ว 2. จัดอบรมทักษะการจัดประสบการณ์และการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยจำนวน 3 รุ่น รวม 500 คน เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ติดตามการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมทั้ง 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์ 2. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนระดับปฐมวัยโดยศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :34.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และมีกำหนดประกาศผลการทดสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้แทนจากสำนักการศึกษาร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จัดโดย สพฐ. พร้อมผู้แทนจาก 50 สำนักงานเขต และอยู่ระหว่างจัดประชุมขยายผลแนวทางการดำเนินการจัดสอบ การใช้ระบบ NT Access โครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และตัวอย่างข้อสอบ โดยผู้แทนสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการศึกษาได้ประสานงานการจัดสอบ โดยจัดสอบ NT ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและตรวจข้อสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีผู้บริหารสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตร่วมตรวจเยี่ยมการจัดสอบและการตรวจข้อสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีการประกาศผลโดย สพฐ. ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของนักเรียนรระดับประถมศึกษาที่มีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตะละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนรระดับประถมศึกษาที่มีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตะละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

หน่วยนับ :ลดลงร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในแต่ละโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการดำเนินการโครงการ สำหรับโครงการทุนเอราวัณ อยู่ระหว่างรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของโรงเรียนที่ดำเนินการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านระดับดีขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่ดำเนินการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 2. จัดส่งแนวทางและเกณฑ์การประเมินไปยังสถานศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. นิเทศการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้ 2. นิเทศการจัดการเรียนรู้และการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 ณ เดือนธันวาคม 2563 มีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 65 โครงการ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 40 โครงการ และยังไม่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ เดือนมีนาคม 2563 มีโครงการที่สนับสนุน จำนวน 65 โครงการ แบ่งเป็น - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ - ยังไม่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ - ชะลอโครงการ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 65 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนหลักสูตรครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนหลักสูตรครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ :หลักสูตร/สายงาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร/สายงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่างแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่างแผนที่เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะฯ เพื่อกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานด้านหลักสูตร วิทยากร และสถานที่การจัดฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะตามสายงานที่โดดเด่น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะตามสายงานที่โดดเด่น

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :300.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **