ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2561 2.สำนักการศึกษาขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที กท 0803/8474 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุดที่ กท 1305/7345 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 3. จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 3 โครงการ ตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 4. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประาณรายจ่ายด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมทั้งขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ 0803/10625 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุดที่ กท 1308/8570 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 5. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10821 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 6. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/11204 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 7. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต และจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

8. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/605 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 9. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/651 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 10. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/819 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขตตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ 1308/590 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ รายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1148-1150 และ กท 0803/1154 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 12. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 3 โครงการ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 50 สำนักงานเขต ตามหนังสือสำนักการคลังด่วนที่สุด ที่ กท 1308/609 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ 50 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1263 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 13. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือให้สำนักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณฯ รายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 4 สำนักงานเขตที่ไม่เพียงพอสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 จากงบประมาณ รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00096 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 14. สำนักการศึกษามีหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงสมทบรายการ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00289 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15. สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ 4 สำนักงานเขต ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษาด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1806-1809 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยนับ :โรงเรียน

เป้าหมาย :135.00

ผลงาน :139.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โรงเรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
134.00

100 / 100
2
134.00

100 / 100
3
139.00

100 / 100
4
139.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการ,สำรวจโรงเรียนที่ประสงค์เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมเอกสารในการประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนการออกประเมิน ออกประเมินโรงเเรียน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสงค์เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สำนักงานเขตบางแค 2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม 3. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง 4. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักงานเขตมีนบุรี 5. โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สำนักงานเขตบางแค 2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม 3. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง 4. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักงานเขตมีนบุรี 5. โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบฟอร์มแบบสอบถามสำรวจสำรวจข้อมูล เพื่อส่งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้ สำนักการศึกษา มีหนังสือถึงสำนักงานเขตให้โรงเรียนตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้รายงานจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ขณะนี้ มีโรงเรียนจำนวน 140 โรงเรียนส่งแบบสำรวจในครั้งที่ 1 มาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานโรงเรียนที่เหลือต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษา รวบรวมและติดตามข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 437 โรงเรียน เหลือยังไม่ส่งข้อมูลอีก จำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งได้ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาได้มีการสำรวจตรวจสอบให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน มีจำนวน 437 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนการสำรวจ จำนวน 404 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับปานกลาง จำนวน 33 โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสำนักการศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามโรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :99.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.89

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและขออนุมัติเงินยืม โครงการที่ 2 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ถึงวันที่ 19 ม.ค.2562 โครงการที่ 3 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถึงวันที่ 20 ธ.ค.2561 - ขออนุมัติเงินงวด โครงการที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมขอเงินประจำงวด และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ กรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 โครงการที่ 7 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอสำนักงานการเจ้าหน้าที่เปิดสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โครงการที่ 8 อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายชื่อผู้ที่จะยื่นขอประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการที่ 9 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรม โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 6 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 19 ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 และ 2 โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนคำสั่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารยุวกาชาด โครงการที่ 3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 5 และดำเนินการเบิกจ่ายหลักสูตร ที่ 1 และ 2 รุ่น 2 โครงการที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกปฏิบัติจริง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 7 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ กท 0802/1361 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยังไม่แล้เสร็จ จึงไม่สามารถตัดเลือกศึกษานิเทศก์ได้ โครงการที่ 8 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการที่ 9 การฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 17 วันทำการ รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 – วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม/ประสานวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 6-8 โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมหักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กิจกรรม ที่ 1 รุ่นที่ 1-3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ TKT โครงการที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ 4 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 5 และโครงการที่ 8 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการที่ 7 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ กท 0802/1361 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยังไม่แล้เสร็จ จึงไม่สามารถตัดเลือกศึกษานิเทศก์ได้ โครงการที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 9 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบไป – กลับ 2 วันทำการ ดังนี้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โครงการที่ 10 อยู่ระหว่างฝึกอบรมข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยรุ่นที่ 7 และ 8 โครงการที่ 11 อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยร้อยละของข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะโดยตอบแบบติดตามผลการฝึกอบรมกลับมา และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 9 โครงการ คือ ร้อยละ 99.89 รายละเอียดดังนี้ โครงการที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร เขตวัฒนา เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 295 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 99.32 โครงการที่ 2 กำหนดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 4 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือรุงเทพมหานคร (จอม – ประจญ นพเกตุ) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 229 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 3 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 6 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม – ประจญ นพเกตุ) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 379 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73 โครงการที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 35 คน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 5 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 15, 25 - 29 มีนาคม และ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 รวม 20 วัน จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 84 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 6 กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 15 , 25 - 29 มีนาคม และ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 รวม 20 วันจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 69 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 7 ดำเนินการฝึกอบรม 2 รุ่นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 5 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 120 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 8 ดำเนินการหลังเดือนมิถุนายน 2562 โครงการที่ 9 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 232 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ 10 ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน 297 คน และนำความรู้ไปใช้ จำนวน 297คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :96.80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
96.80

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังสำนักงานเขต ตามหนังสือที่ กท 0806/9629 ลว. 9 ต.ค. 61 - กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปการรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน จำนวน 3,548 กิจกรรม -โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้ กำหนดส่งรายงานผลงานนักเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยรวมรวมรายงานช่วงเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 62 และสรุปผลภายใน กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน ขนาดกลาง 2 ผลงาน ขนาดเล็ก 1 ผลงาน เป็นอย่างน้อย ส่งสำนักการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423 โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษาข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งหนังสือที่ กท 0805/6816 ลว. 30 ก.ค. 2562 เรื่อง บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ไปยังสำนักงานเขต เพื่อแจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 95.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.71

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
99.71

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาเสนออนุมัติกิจกรรมการติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีงบประมาณ 2562 ต่อผู้บริหารสำนักการศึกษา และดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดปีการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 -โรงเรียนปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551-โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตรโตไปไม่โกง ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต (2) การมีจิตสาธารณะ (3) ความเป็นธรรมทางสังคม (4) การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ (5) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง เสร็จสิ้นแล้ว - ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตรโตไปไม่โกง เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนดีศรีอิสลาม โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของหายได้คืน ฯลฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
83.20

100 / 100
4
83.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดสอบ O-NET ซึ่งมีดำหนดการสอบ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างรอประกศผลการสอบเพื่อนำมาประมวลผลต่อไป โดยกำหนดการประกาศผลการสอบ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการสอบ O-NET ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 57.71 วิชาภาษาอังกฤษ 41.11 วิชาคณิตศาสตร์ 37.43 วิชาวิทยาศาสตร์ 40.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 52.37 วิชาภาษาอังกฤษ 26.76 วิชาคณิตศาสตร์ 26.45 วิชาวิทยาศาสตร์ 33.54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 43.61 วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 วิชาคณิตศาสตร์ 24.16 วิชาวิทยาศาสตร์ 27.28 วิชาสังคมศึกษา 32.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสอบ O-NET ระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 57.71 วิชาภาษาอังกฤษ 41.11 วิชาคณิตศาสตร์ 37.43 วิชาวิทยาศาสตร์ 40.17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 52.37 วิชาภาษาอังกฤษ 26.76 วิชาคณิตศาสตร์ 26.45 วิชาวิทยาศาสตร์ 33.54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 43.61 วิชาภาษาอังกฤษ 27.65 วิชาคณิตศาสตร์ 24.16 วิชาวิทยาศาสตร์ 27.28 วิชาสังคมศึกษา 32.74

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ืทางการเรียนตั้้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ืทางการเรียนตั้้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :85.48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
85.48

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการครูผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา 3. จัดทำเครื่องมือในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสองภาษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4. ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทั้ง 5 กลุ่มสาระ กำหนดตารางการนิเทศและใช้เครื่องมือการสังเกตการสอนของครูในโรงเรียนสองภาษา ในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 5. จัดทำข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการทดสอบใน 5 วิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสองภาษา 6. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเดือนมีนาคม 25562 7. ดำเนินการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 8. จัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการให้กับครูต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปลายเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาศ 3 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการสอน ดำเนินการเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมนี้มีความสำคัญมากในการที่เราพัฒนา ปรับปรุงการสอนของครูที่เข้ามาใหม่และครูที่สอนอยู่แล้ว และในปีการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน 2 สาระวิชาที่เป็นสาระหลักของโครงการฯ คือวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หตัวชี้วัด ในวิชาอื่น ๆ อีกต่อไป ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน ๒๕๖2 ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรายงาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสองหลักสูตร ที่ดำเนินการในระดับประถมศึกษา จำนวน ดำเนินการในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาศ 4 นำผลรายงานมาสรุปข้อมูลการสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ ของนักเรียน พบว่าผลของการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในหลักสูตรไทย-อังกฤษ จำนวน 48 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.58 และโรงเรียนในหลักสูตรไทย-จีน จำนวน 14 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.42 รวมทั้งสองหลักสูตรผ่านจำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. พัฒนาระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ 2. พัฒนาระบบงานวินัย บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทีมพัฒนาระบบ(ผู้รับจ้าง)ส่ง Wireframe หน้าจอการใช้งานให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบว่าสามารถใช้งานจริงได้หรือไม่ก่อนมีการตรวจรับงวดงาน โดยมีการตรวจสอบระบบต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการเอกสารหลักฐาน ประวัติข้าราชการครู/ประวัติลูกจ้าง การลา วิทยฐานะ สรรหาบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย/โอน วินัย เครื่องราช เลื่อนเงินเดือน อัตรากำลัง วิเคราะห์ข้อมูล อัตรากำลังและการออกคำสั่ง - ดำเนินการงานงวดงานที่ 3 และ 4 โดยทีมพัฒนาระบบ (ผู้รับจ้าง) ส่งโครงสร้างองค์ประกอบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมและหน้าจอการใช้งาน แต่ละระบบให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบตรวจสอบระบบออกคำสั่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในงานงวดงานที่ 3 เพื่อส่งมอบงาน ดังนี้ - ระบบการออกคำสั่ง การตรวจสอบคำสั่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูฯ - ระบบงานวินัย - รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ของระบบงานสำหรับงวดงานที่ 3 11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการงวดงานที่ 3-5 โดยทีมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคมที่บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอน มาบรรจุและแต่งตั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

9/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่มีทั้งหมด ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด