ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเตรียมการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา จำนวน 2ครั้ง และเตรียมการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับความรู้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา และเตรียมการนำบทเรียนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดย่อยที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ตัวชี้วัดย่อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมความพร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการศึกษา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับสำนักการศึกษา เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 และได้แจกผ้าปิดปากและบริการแอลกอฮอล์เจลไว้จุดบริการต่าง ๆ ทั่วสำนักการศึกษา ให้ผู้มารับบริการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และได้รายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ให้กับกองงานผู้ตรวจราชการภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
10.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ พร้อมประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ โดยปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ โดยเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ากับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 16.37 คิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัด 233,088.37 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37 เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 11 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 17.76 เป็นเงิน 533,808.45 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท - มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท - เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท - พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท - มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท - กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
95.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมวางแผนและจัดทำแผนนิเทศการศึกษา เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ นำไปปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดำเนินการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ ก่อนดำเนินโครงการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครู ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ในที่ทำงาน ตามโมเดล 70 โดยนิเทศการทำงานตามหน้าที่ภายในโรงเรียนได้แก่ จำนวนชั่วโมงสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 - ดำเนินการพัฒนาครู ด้วยการส่งเสริมทักษะการสอนด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน (PLC) ตามโมเดล 30 โดยศึกษานิเทศก์จัดกิจกรรม PLC การสอนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนที่ได้รับผิดชอบ - ดำเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ ตามโมเดล 10 ได้แก่ การให้ศึกษาตัวอย่างครูต้นแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม PLC -ติดตามรายงานผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินเจตคติของนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินทักษะการสอน และผลการประเมินเจตคติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการและสรุปตัวชี้วัดเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **