ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 09000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
91.67

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. คำสั่งสำนักการศึกษาที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 แจ้งเวียนวันที่ 5 กันยายน 2562 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตามแบบ สงม.1และแบบ สงม.2) วันที่ 9 กันยายน 2562 3. จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.14 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี) ครั้งที่ 3/2563 กำหนดประชุมวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.38 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.89 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.05 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.84 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.79 ครั้งที่ 6/2563 กำหนดประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.67 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายต่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 24.91 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 13 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.95 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณราายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.52 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 14 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.03 (ชะลอหมวดรายจ่ายอื่น และยกเลิกโครงการหมวดรายจ่ายอื่น และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 16 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 91.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
79.00

100 / 100
3
89.50

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย 2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย - สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน กันยายน 2563 - สมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนสิงหาคม 2563 2.งบการเงินประจำเดือนครบถ้วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
64.00

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
82.00

0 / 0
4
96.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/10303 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 2. อยู่ระหว่างรวบรวมทรัพย์สินประจำเดือนเพื่อสรุปทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 2. สรุปทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. สรุปทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน 2563 2. สรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด