ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
0.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 2 โครงการ 3.อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง 16 โครงการ (รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ) 4.อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 8 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บจก.ทริโอไบร์ท ประมูลได้ ราคาที่เสนอ 172,500,000.00 บาท (คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ - จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว - มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคา ทำให้สำนักการโยธาต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์ - ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไปได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **