ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :48.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 2 โครงการ 3.อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง 16 โครงการ (รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ) 4.อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 8 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บจก.ทริโอไบร์ท ประมูลได้ ราคาที่เสนอ 172,500,000.00 บาท (คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ตามแบบฟอร์มแล้วทุกสัปดาห์ ไม่พบข้อบกพร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ตามแบบฟอร์มแล้วทุกสัปดาห์ ไม่พบข้อบกพร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 5. จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
5. จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า (อาคาร)

เป้าหมาย :170.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า (อาคาร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ยื่นตรวจสอบอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารที่เข้าข่ายให้ยื่นตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ดำเนินการแล้ว 45 อาคาร คิดเป็น ร้อยละ 24.47 ของเป้าหมาย (เนื่องจากการสถานการณ์ของ การระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้การลงพื้นที่รณรงค์ต้องหยุดลงช่วงหนึ่ง ซึ่งมีแผนจะลงพื้นที่รณรงค์ต่อในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :1 แผนงาน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนงานการก่อสร้างฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว ประธานมีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ และนำข้อมูลมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานการก่อสร้างฯ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว มีการกำหนดจุดที่จะเข้าตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อนำมาจัดทำแผนงานจำนวน 3 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะทำงานมีมติให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานเร่งดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานภาระกิจของตนเองให้ทันตามแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำแผนที่โครงการจำนวน 3 โครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เมื่อลงนามสัญญาแล้วจะส่งให้ กคส เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการโยธาส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักอนามัยเพื่อ ดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน , สรุปรายงานผลการสำรวจ , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน แล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน 3. จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคาแล้วเสร็จ จำนวน 17 แห่ง 4. อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงฯ ในส่วนที่เหลือ และดำเนินการประมาณราคาในการจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด