ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2,207 ดวง และประสาน กฟน. ติดตั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตแล้วบางส่วนและจัดทำบัญชีจุดที่จะดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 547 ดวง และซ่อมแซมแล้วจำนวน 5920 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วจำนวน 547 ดวง และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้วจำนวน 7,809 ดวง (คิดเป็น 127 % ของแผนต้ดตั้งและซ่อมแซม ทั้งหมด 6,500 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แผนการติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4,059 ดวง ติดตั้งได้ 1,474 ดวง คิดเป็นร้อยละ 36.31 แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 19,223 ดวง ซ่อมแซมได้ 26,809 ดวง คิดเป็นร้อยละ 139.46

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.50

100 / 100
2
37.50

100 / 100
3
37.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 โครงการ และอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดหน้างาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 6 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 10 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (เจรจา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการทดสอบวัสดุคอนกรีต จำนวน 3,458 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการทดสอบวัสดุคอนกรีต จำนวน 1,281 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดกรองข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ. 2560) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ประมาณปลายเดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (เจรจา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า (อาคาร)

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :150.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า (อาคาร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
150.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างและจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงลดลง และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.2540)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการโยธาได้มีหนังสือ ที่ กท 0907/3694 ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้สำนักงานควบคุมอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้สำนักงานควบคุมอาคาร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมอาคารนำหนังสือดังกล่าวประชาสัมพันธ์ของเจ้าของอาคารทราบและดำเนินกา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.90

100 / 100
2
60.90

100 / 100
3
60.90

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 ร้อยละ 100% โครงการที่ 2 ร้อยละ 100% โครงการที่ 3 ร้อยละ 100% โครงการที่ 4 ร้อยละ 100% โครงการที่ 5 ร้อยละ100 % โครงการที่ 6 ร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการปักหลักเขตทางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกเป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการปักหลักเขตทางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาและรอส่งมอบงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งฎีกาเบิกจ่ายงวดที่ 1 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ม.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว ผู้รับจ้างประสงค์ขอเบิกเงินพร้อมกันในงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติแก้ไขนิยามและคำนวณตัวชี้วัด 2.เชิญสำนักงานเขตทุกเขตประชุม 3.จัดทำคู่มือ/เอกสารความรู้/บรรยายตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบ รายการประกอบแบบ และประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเขต check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ครบถ้วน 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแจ้งผลและแจ้งกำหนด check list ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเขต check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ครบถ้วน 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแจ้งผลและแจ้งกำหนด check list ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตในการกำหนดรูปแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวก/ให้คะแนนกับเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแก้ไขคำสั่งคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผว.กทม. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม แล้ว ตามคำสั่ง กทม. ที่ 1204/2562 ลว. 28 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๓ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดวางชั้นต่างๆ ของสาธารณูปโภคตามที่เสนอ แต่อยากให้มีพื้นที่ให้สาธารณูปโภค เหล่านั้นอย่างเพียงพอ ให้มีช่องว่างของทางเท้าแบบหลวมๆ และไม่อยากให้มีอะไรไปอยู่บนทางเท้าที่เป็นการกีดขวางอีก โดยให้พิจารณาจัดทำแบบมาตรฐานทางเท้าฯ ให้ได้มาตรฐานโดยให้ขยายระยะเขตทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ทางเท้าที่กว้างขึ้น ไม่เล็กเหมือนเดิม ส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่จะขึ้นไปจอดหรือไปวิ่งบนทางเท้า คงจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เราก็จะนำมาใช้บังคับกันต่อไปหรือทั้งในส่วนของหาบเร่แผงลอยด้วย สำนักการโยธา ได้จัดทำรูปแบบทางเท้าใหม่ โดยขยายเขตทางที่จะเวนคืนจากมาตรฐานเดิมของเขตทางกว้าง 30 เมตร เป็นเขตทางกว้าง 35 เมตร ซึ่งจะทำให้ได้ทางเท้าที่กว้างขึ้นจากเดิม 3 เมตร เป็น 5.5 เมตร ทำให้มีทางเท้าที่กว้างมากพอสำหรับรองรับสาธารณูปโภค และการใช้ทางเท้าของประชาชนในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่างมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคมที่ได้รับการปรับปรุงต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติใช้แบบมาตรฐานดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) (เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการเป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน่วยนับ :แผนงาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดนัดประชุมระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - สรุปโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกันเพื่อใช้ประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด