ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
33.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (หลังปรับโอน) เป็นเงิน 9,261,113,900 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,645,107,811.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.76)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0901/2839 ลว.29 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

29/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0901/2839 ลว.29 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0901/2839 ลว.29 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0901/2839 ลว.29 ตุลาคม 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **