ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารโครงการ ส่งสำนักอนามัย ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ส่งรายละเอียดครั้งที่ 1 ให้สำนักอนามัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งรายละเอียดครั้งสุดท้ายให้สำนักอนามัยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักอนามัยตรวจสอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สยป 4.1)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สยป 4.1)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สยป อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ส่งสยป. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **