ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :51.00

ผลงาน :54.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.95

100 / 100
2
56.57

100 / 100
3
55.08

100 / 100
4
54.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 131 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 42.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 171 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 56.57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 168 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 55.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จุดเก็บน้ำมีค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร เฉลี่ย 166.33 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 54.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :9.37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.85

100 / 100
2
9.15

100 / 100
3
9.34

100 / 100
4
9.37

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 27 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 8.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD (เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28.5 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า BOD (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จุดเก็บน้ำที่มีค่า BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย 28.58 จุด จาก 305 จุด คือร้อยละ 9.37

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.20

ผลงาน :7.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.17

100 / 100
2
7.18

100 / 100
3
6.84

100 / 100
4
7.14

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 รวมน้ำที่ผ่านการบำบัด 54,567,139 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 3,367,906 ลบ.ม. หรือร้อยละ 6.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 รวมน้ำที่ผ่านการบำบัด 51,918,293 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 3,726,355 ลบ.ม. หรือร้อยละ 7.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดสะสม (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) เท่ากับ 213,786,888 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 14,623,869 ลบ.ม. หรือร้อยละ 6.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดสะสม (ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562) เท่ากับ 285,502,654 ลบ.ม. รวมปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด 20,390,185 ลบ.ม. หรือร้อยละ 7.14

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบการทดลอง ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบระบบการทดลอง และเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและจัดทำรายงานผลการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เสร็จสิ้นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (กรบ.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (กรบ.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :กิโลเมตร

เป้าหมาย :32.00

ผลงาน :91.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.01

100 / 100
2
16.90

100 / 100
3
90.54

100 / 100
4
91.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 14.75 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 52.81 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 90.54 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 91.90 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอจัดทำราคากลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(กพล.) (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(กพล.) (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ร้อยละ...ของพื้นที่

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (กสน.) (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (กสน.) (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ไม่เกิน...นาที

เป้าหมาย :210.00

ผลงาน :130.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
110.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
210.00

100 / 100
4
130.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากไม่มีรายงานสภาพน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ม.ค.62-31 มี.ค.62 ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (กพล.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (กพล.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แก้มลิงเบญกิติอยู่ระหว่างหาตัวผูัรับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แก้มลิงเบญกิติ แจกจ่ายเอกสาร วันที่ 22-24 มีนาคม 2562 เสนอราคา วันที่ 25 มีนาคม 2562 เปิดซอง 26 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แก้มลิงเบญกิติ ขออนุมัติจ้าง 1 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างสัญญา , 17 มิถุนายน 2562 ขออนุมัติเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แก้มลิงเบญกิติดำเนินการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -แก้มลิงบึงรางเข้แล้วเสร็จ -สรุปแก้มลิงได้ จำนวน 2 แห่ง คือแก้มลิงสวนเบญจกิติ และแก้มลิงบึงรางเข้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและปักแนงเขตลำคลองสาธารณะ (กรบ.) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและปักแนงเขตลำคลองสาธารณะ (กรบ.) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :คลอง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้จัดการสิ่งรุกล้ำตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กคจ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กคจ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
62.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 110 จุด - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต จำนวน 60 เครื่อง - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล จำนวน 236 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 270 จุด - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต แล้วเสร็จ จำนวน 150 เครื่อง - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล แล้วเสร็จ จำนวน 488 งาน - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำ และคันหิน แล้วเสร็จ 60% - การขุดลอก - คลอง และเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ 30% - โครงการป่าพรุรักษาคลองหลัก แล้วเสร็จ 30%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี จำนวน 270 จุด แล้วเสร็จ 100% - การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต จำนวน 150 เครื่อง แล้วเสร็จ 100% - การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล จำนวน 500 งาน แล้วเสร็จ 100% - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำ และคันหิน แล้วเสร็จ 100% - การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จ 30% - โครงการป่าพรุรักษาคลองหลัก แล้วเสร็จ 30%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด