ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ต. 62-27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 66.47 เปอร์เซนต์ (220 รายการ จากทั้งหมด 331 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 เสร็จสิ้นรวม 78.66 เปอร์เซนต์ (199 รายการ จากทั้งหมด 253 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (กสน.)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. สำรวจเส้นทางการเดินเรือสัญจร 3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อกำหนดแนวทางในการเดินเรือสัญจรในคลองบางกอกใหญ่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

4 ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **