ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 11000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.80

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2. ทบทวน วิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากจากการทำงานที่มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับสูง 2 งาน 3. พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา 2 งาน 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) 5. นำเสนอผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการ 6. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) 7. ส่งหลักฐานให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้ยอแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) นำเสนอให้ ผอ.สนน. พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวียนแจ้งให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด