ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ ผว.กทม. และมีหนังสือถึงสำนักงานเขตต่างๆ ให้ดำเนินการฝึกซ้อมครบทุกเขต โดยต้องวัดความรู้ ก่อน-หลัง การฝึกอบรมด้วย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส.เขต ทางสำนักงานเขตจึงยังไม่จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมในขณะนี้ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันให้กับสำนักงานเขตต่างๆ ไปแล้วรวม 25 เขต ซึ่งสำนักงานเขตได้จัดส่งรายงานผลการฝึกซ้อมมาแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสำเร็จ สำนักงานเขตทุกเขตดำเนินการฝึกซ้อม รวม 50 ครั้ง ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้ารับกาารฝึกอบรม และประกาศแผนการจัดซื้แจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10 / 13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดทำคำสั่งอบรมในโครงการฯ / 7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขณะนี้กำลังปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และจัดเตรียมโครงการเพื่อดำเนินการอบรมในปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ได้ฝึกอบรมที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 15 ก.ย. 2562 ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ได้ฝึกอบรมที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 และได้ไปฝึกอบรมภาคสนามต่ออีกที่ ศูนย์ฝึกอบรมราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 15 ก.ย. 2562 ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 132 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น จำนวน 132 คน คิดเป็น 100% , โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ฝึกอบรมฯ จำนวน 20 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 1,542 คน มีความรู้ภาคทฤษฎีเพิ่มขึ้น จำนวน 1,496 คน คิดเป็นร้อยละ 97.02 % ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม 97.26 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย จะดำเนินการแข่งขันกีฬาดับเพลิงในไตรมาสที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เตรียมกฎ กติกา ในการแข่งขัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลการแข่งขัน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ และดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 07.00 - 16,30 น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้กำลัง กำหนด กฎ กติกา เอกสารต่างๆ และดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 07.00 - 16,30 น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง ขณะนี้ สดพ. กำลังตรวจสอบรายชื่อชุมชนแออัดตามที่ กว.แนบไปให้ และจัดทำแผนเพื่อการสำรวจชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้มีบันทึกสั่งการให้ กปด.1-4 ดำเนินการตรวจสอบชุมชนแออัด จำนวน 581 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการสำรวจชุมชนแออัดในพื้นที่ สดพ.ดับเพลิง โดยมีเป้าหมาย 50 ชุมชน/กปด. รวม 200 ชุมชน ให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ กว, ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง ได้เก็บข้อมูลของชุมชนเป้าหมายตามแบบประเมิน พร้อมจัดทำแผนฯ ผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง เก็บข้อมูลของชุมชนเป้าหมายตามแบบประเมิน ผลการดำเนินการสำรวจชุมชนในเบื้องต้น จำนวน ๒๐๐ ชุมชน กปก.๑-๖ ดำเนินการสำรวจได้ ๒๑๘ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดย สถานีดับเพลิงในพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อชุมชนแออัด ตามเอกสารที่ กว.เวียนแจ้ง - ให้ชุมชนเป้าหมายมีแผนฯ ตามเค้าโครงพร้อมแผนภาพที่ตั้ง แหล่งน้ำจุดรวมพล ดำเนินการสำรวจชุมชนในพื้นที่ (กปด.1-4 ) ให้ละเอียดเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต้องรีบดำเนินการเร่งด่วน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ส่งหนังสือสั่งการให้ กปด.1-4 ร่วมกับชุมชนแออัด จำนวน 22 ชุมชน ที่ผ่านการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงเมื่อปี 2561 จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมกำหนดแผน ภาพที่ตั้งแหล่งน้ำ จุดรวมพล ส่งให้ กว. ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2562 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ติดเป็นร้อยละ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดย สถานีดับเพลิงในพื้นที่ ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 จำนวน 22 ชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการป้องกันของชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ติดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชน จำนวน ๒๒ ชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ผลการดำเนินการ จำนวน ๒๒ ชุมชน กปก.๑-๖ ดำเนินการได้ ๒๒ ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม โดยได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำแผนการฝึกอบรมมีแผนดำเนินการ กปด.ละ 30 ชุมชน รวม 120 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 23 ชุมชน, กปด.2 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน, กปด.3 ดำเนินการได้ 10 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนในชุมชน อพยพหนีไฟ เมื่อเวลาเกิดเหตุจะได้ไม่ตื่นตระหนก สามารถป้องกันตนเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างปลอดภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินลง มีผลการดำเนินการในปี 2562 ได้ 126 ชุมชน เกินเป้าหมายที่กำหนด ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ได้ดำเนินการประสานสำนักงานเขตทุกเขต ให้จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารมอบเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ และตรวจสอบอาคารให้ครบทุกเขต ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้วดังนี้ หนองจอก ๔ อาคาร/บางบอน ๓ อาคาร/บางพลัด ๗ อาคาร/หนองแขม ๒ อาคาร/สะพานสูง ๔ อาคาร/บางซื่อ ๔ อาคาร/ทุ่งครุ ๑ อาคาร/จอมทอง ๒ อาคาร/คลองสาน ๒ อาคาร/ราชเทวี ๒ อาคาร/คันนายาว ๓ อาคาร/ลาดพร้าว ๒ อาคาร/รวม ๑๒ เขต จำนวน ๓๖ อาคาร ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้ว จำนวน 36 เขต ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ครบแล้วตามเป้าหมายปี 2562 ตามแผนการตรวจสอบอาคารของ 50 สำนักงานเขต จำนวน ทั้งสิ้น 1,310 อาคาร ผลการดำเนินการตามตัวชี้วดัว คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ได้เตรียมแผนการจัดหาอาสาสมัคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ของ สดพ. ไปจัดหาอาสาสมัคร กปด.ละ 30 ชุมชน รวม 120 ชุมชน มีรายชื่ออาสาสมัครพร้อมการฝึกอบรมฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขณะนี้ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ กปด.1 ดำเนินการได้ 1 ชุมชน, กปด.2 ดำเนินการได้ 1 ชุมชน, กปด.3 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ได้จัดหาอาสาสมัครและอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารข้อมูล โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ของ สดพ. ไปจัดหาอาสาสมัคร ให้ได้ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ที่กำหนดไว้ 120 ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครได้ 128 ชุมชน โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ได้จัดหาอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น 1,596 คน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 9.ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9.ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทีมงาน เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเซีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังคิดคะแนนแบบทดสอบ Pretest - Posttest และรวบรวมผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการได้ครบหลักสูตรแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการทดสอบ Pretest คิดเป็นร้อยละ 63.87% Posttest คิดเป็นร้อยละ 90.82%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชน/ชุมชน  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔

หน่วยนับ :ครั้ง/กปด.

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/กปด.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่ชุมชน แผนการป้องกันในชุมชน รายชื่อชุมชน เพื่อออกให้ความรู้ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ขณะนี้ดำเนินการได้ดังนี้ กปด. 1 ดำเนินการได้ 23 ชุมชน, กปด. 2 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน, กปด. 3 ดำเนินการได้ 10 ชุมชน, กปด. 4 ดำเนินการได้ 2 ชุมชน, ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ ขณะนี้กำลังจัดทำรายงานผลให้เสร็จสมบูรณ์ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 70%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนฯ ดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ ขณะนี้กำลังจัดทำรายงานผลให้เสร็จสมบูรณ์ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด