ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ม.ค.-มี.ค.63 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบMIS จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน เม.ย - มิ.ย.63 มี จำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น ทั้งหมด 11 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือนก.ค. -ก.ย.63 มี จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น 4 เรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) เป้าหมาย 7 คะแนน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE)
เป้าหมาย 7 คะแนน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) จำนวน 2 โครงการ 1.การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการดีที่สุด ได้แก่ โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 2.การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่โครงการรักษ์เจ้าพระยา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด จัดกิจกรรม 2 โครงการ 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) กิจกรรมที่ 1 การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการ ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อย เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการได้ 47 ศาสนสถาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ โครงการรักษ์เจ้าพระยา เป้าหมาย สามารถเข้าระงับเหตุได้ภายใน 20 นาที ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีผู้ประสบเหตุทางน้ำแต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อย 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร่้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร่้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการสำรวจความ พึงพอใจจากการตอบแบบ สอบถามโดยคณะผู้ตรวจราชการ อยู่ระหว่างปรับแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 และเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สปภ.ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการสำรวจทั้งสองครั้งในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.908 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความพึงพอใจที่ระดับ 4.107 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านบริการผ่านระบบอิเล็กทรอ นิกส์ได้รับความพึงพอใจที่ระดับ 3.703 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 62 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 แต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 ม.ค.-มี.ค.63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 เม.ย. - มิ.ย. 63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 7 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องทุกข์1555 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค - ก.ย.63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 4 เรื่อง โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ภายใน 3 วัน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **