ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6)
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้ สยป. ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่าง สปภ.ได้จัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจและแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ที่ 4.1“ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กพ. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูล ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) (ร้อยละ 4)
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) (ร้อยละ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน 1.งานลดความเสี่ยงเลี่ยงอันตรายจากสัตว์มีพิษของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กปก.3 2.งานใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ 3.งานเข้าระงับเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กปก.1 ซึ่งเป็นงานต่อยอดพัฒนาจากปี 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานการดำเนินการกิจกรรมร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงานของหน่วยงาน ให้กับสำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **