ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการฯ และรับคำปรึกษาข้อเสนอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และที่ประชุมรับในหลักการเห็นควรให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอและนำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดสรรงบกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายของงาน คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการจ้างและราคากลาง จัดทำแผนการจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอ ผู้มีอำนาจเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ โดยจัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรมฯ และสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรมฯ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานมีการเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้คิดเป็นรัอยละ 4.70 ของงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คณะทำงานฯ พิจารณาตัวชี้วัดด้าน แผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบตัวชี้วัดด้านแผนงานและพิจารณาต้นฉบับโครงสร้างแผนงานงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังและประชุมคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสำนักการคลังจัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการคลังดำเนินการศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :11.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 จำนวน 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 ไม่มีจำนวนหนังสืออนุมัติฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนยน 2562 จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ไม่มีเรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 1 มี 111 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 2 มี 69 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 3 รวม 24 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 4 รวม11 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 4 จำนวน1 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **