ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรมเสาวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สงม. 2. สำนักงานระบบงบประมาณจัดกิจกรรมเสาวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สงม. 3. กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในกาบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สงม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 จัดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณ เรื่อง การออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดิน) ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณฯ ชั้น 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ "การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครน 2. ประชุมคณะกรรมการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศาลาว่าการ กทม. จำนวน 2 ครั้ง 4. ตรวจประเมินการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการตรวจการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และประเมินผลโดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสอบแบบสำรวจความพึงพอใจและกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานที่รับบริการและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานที่รับบริการ และส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการ 2.กำหนดคะแนนของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจและส่งผลคะแนนให้กองงานผู้ตรวจราชการ 3.ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงบประมาณ ครั้งที่1/2563 คะแนนเฉลี่ย 3.971 ระดับมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **