ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 20000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ และประชุม จำนวน 2 ครั้ง 2. เสนอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ เห็นชอบโครงการเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้มีอำนาจในสำนักงบประมาณฯ เห็นชอบโครงการเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการสยป. 2.ประชุมร่วมกับสยป. แล้ว และได้แนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูล และได้ประชุมคณะกรรมการภายในสำนักงบประมาณ 3.รอผลการพิจารณาจากสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน 2. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและดำเนินการงานด้านความปลอดภัยฯ ส่งให้สำนักอนามัยได้ทันตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **