ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97  ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :49.97

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
17.04

100 / 100
3
10.46

100 / 100
4
49.97

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,099.87 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 732.54 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,832.41 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,999.76 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 673.25 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,673.01 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,817.67 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 811.55 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 3,629.22 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.56

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.83

100 / 100
2
6.10

100 / 100
3
9.96

100 / 100
4
12.56

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม - ธันวาคม เท่ากับ 292.13 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 464.86 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 758.63 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เท่ากับ 1,117.69 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :68.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
21.70

100 / 100
4
68.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,736 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-เมษายน 2562 เท่ากับ 1,748 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย เดือนตุลาคม-สิงหาคม 2563 เท่ากับ 2,417.25 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :11.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
11.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักเทศกิจ ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี วันที่ 15 ต.ค. 62 2.ชุมชนท่าเตียน ชุมชนท่าพระจันทร์ ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร วันที่ 11 พ.ย.62 3.ชุมชนบ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 3 ธ.ค.62 4.ชุมชนปรกอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรรมรักษ์เจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่ ดังนี้ 1.วันที่ 14 มี.ค. 63 พื้นที่เขตธนบุรี (ร่วมกับสำนักเทศกิจ ชุมชนวัดดาวคะนอง) 2.วันที่ 9 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางซื่อ (ร่วมกับ สนข.บางซื่อ ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำบางโพ) 3.วันที่ 14 ก.ค.63 พื้นที่เขตคลองสาน (ร่วมกับ สนข.คลองสาน ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าดินแดง) 4.วันที่ 16 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางรัก (ร่วมกับ สนข.บางรัก ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสี่พระยา) 5.วันที่ 21 ก.ค.63 พื้นที่เขตสาทร (ร่วมกับ สนข.สาทร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสาทร) 6.วันที่ 23 ก.ค.63 พื้นที่เขตบางคอแหลม (ร่วมกับ สนข.บางคอแหลม ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำวัดราชสิงขร) 7.วันที่ 29 ก.ค.63 พื้นที่เขตยานนาวา (ร่วมกับ สนข.ยานนาวา ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำ สาธุประดิษฐ์) 8.วันที่ 31 ก.ค.63 พื้นที่เขตดุสิต (ร่วมกับ สนข.ดุสิต ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำสามเสน) 9.วันที่ 4 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางพลัด (ร่วมกับ สนข.บางพลัด ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าเรือบวรมงคล) 10.วันที่ 6 ส.ค.63 พื้นที่เขตบางกอกน้อย (ร่วมกับ สนข.บางกอกน้อย ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำพรานนก) 11.วันที่ 11 ส.ค.63 พื้นที่เขตพระนคร (ร่วมกับ สนข.พระนคร ชุมชนและสถานประกอบการบริเวณท่าน้ำเทเวศน์)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :94.00

ผลงาน :97.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
80.62

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
97.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 264 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 299 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 620 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 769 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 80.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 974 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 974 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11,556 ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด 11,888 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอและมาตรการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :96.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
96.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนตุลาคม 2562 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 30 พื้นที่เขต ได้แก่ พื้นที่เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย เขตบางขันเทียน เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตภาษีเจริญ เขตวัฒนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตราษฎร์บูรณะ เขตราชเทวี โดยทั้ง 30 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ครบ 30 เขต คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 50 พื้นที่เขต โดยมี 48 พื้นทีเขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนเมษายน 2563 (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) เกินมาตรฐาน 7 เขต โดยมี 7 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 1 พื้นที่เขต โดยมี 1 พื้นที่เขตได้รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 จากรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเดือนกรกฎาคม 2563 คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ จากการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด พบว่าการดำเนินตามข้อเสนอและมาตรการในช่วงวิกฤตเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2563 มีพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานสูงสุด 50 เขต และได้มีการรายงานผลการดำเนินมาตรการ 48 เขต คิดเป็น ร้อยละ 96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
7.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.91 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.96 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 6.98 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 7.05 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :2.19

ผลงาน :2.80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.77

100 / 100
2
1.77

100 / 100
3
2.79

100 / 100
4
2.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.78 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.79 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **