ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 2. นำงานของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การทำงานในโรงงาน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานตรวจวัดควันดำ และงานตัดแต่งไม้สูง มาทบทวนและประเมินผล เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของสำนักสิ่งแวดล้อม แล้วคัดเลือกงานอื่นที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงมาก่อนเลย เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 3 งาน 4. นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) เวียนแจ้งและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 6. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 7. สรุปผลการคัดเลือกงาน พร้อมสำเนาโครงการฯ นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Office Syndrome รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับงานขับรถยนต์และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี การแยกประเภทมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกวิธี ท่าทางในการยกของหนัก และการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ๒. ประสานสำนักอนามัยเข้าทำการตรวจวัดแสงสว่าง ความร้อน ในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-๑. นำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ประกอบด้วยงานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานขับรถยนต์ งานจัดทำเอกสารและงานทำความสะอาดสถานที่ ๒. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติแล้วนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป ๓. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน คือ งานในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้รถยนต์ราชการ งานจัดทำเอกสาร และงานทำความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย ให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ ๔. ประเมินผลการนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติเพื่อจัดทำรายงานต่อผู้บริหารต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดส่งรายงานตามแบบ สยป.4.1(1) และแบบ สยป.4.1(3) เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กท 1102/1001 ลว. 26 ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างนำเข้าฐานข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **