ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 268 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 263 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 24 มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 117 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 110 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน 26 มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 110 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุมเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา โดย 1. จัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. จัดชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยา 4. รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.27


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.27

100 / 100
3
4.27

100 / 100
4
4.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากคณะผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เฉลี่ย 4.268

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากคณะผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563 เฉลี่ย 4.269 สรุปผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง เท่ากับ 4.270

** สรุปผลการดำเนินงาน **