ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการ จดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการ จดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :76.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
76.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในเดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ในเดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน ในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.62 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมขอความร่วมมือสำนักงานเขตคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สร้างสรรค์ผลงานคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตละ 1 ภูมิปัญญา รวม 50 ภูมิปัญญา -จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนและทำงานถ่ายทอดฯ จำนวน 31 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตคัดเลือกภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตนั้นๆ แบ่งตามประเภทสาขา 6 สาขาได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรม และอื่นๆ สำนักงานเขตละ ๑ ภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและนำผลงานภูมิปัญญามาเผยแพร่ 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา จำนวน 50 คน และได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม จำนวน 38 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 76 (38 x 100)/50 = 76

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักพัฒนาสังคมได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ไปตั้งจ่าย 29 สำนักงานเขต เป็นเงิน 7,892,485.-บาท 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดและได้ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมฯ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่ 14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเพื่อดำเนินการประเมินศูนย์ฯ และส่งผลการประเมินมายังสำนักพัฒนาสังคมเพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครม่ีจำนวนทั้งสิ้น 292 ศูนย์ 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับพื้นฐาน มีจำนวน 292 ศูนย์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (292 x 100)/292 = 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :59.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
59.59

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักพัฒนาสังคมได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ไปตั้งจ่าย 29 สำนักงานเขต เป็นเงิน 7,892,485.-บาท 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดและได้ประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมฯ จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในพื้นที่ 29 เขต เป็นเงิน 7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเทคนิควิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่ 14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเพื่อดำเนินการประเมินศูนย์ฯ และส่งผลการประเมินมายังสำนักพัฒนาสังคมเพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น 292 ศูนย์ 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีมาก มีจำนวน 174 ศูนย์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 59.59 (174 x 100)/292 = 59.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 3/2561 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) จำนวน 26 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) จำนวน 25 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 28 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 23 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 16 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 21 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 32 หลักสูตร 10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 22 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีรายละเอีดดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) จำนวน 26 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จำนวน 25 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) จำนวน 25 หลักสูตร 4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 28 หลักสูตร 5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 32 หลักสูตร 6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 23 หลักสูตร 7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จำนวน 16 หลักสูตร 8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) จำนวน 21 หลักสูตร 9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 32 หลักสูตร 10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์) จำนวน 22 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จำนวน 25 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) จำนวน 45 หลักสูตร 3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์) จำนวน 20 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งสิ้น 110 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 110 หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน แต่ละพื้นที่ ทั้ง 110 หลักสูตรแล้ว ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :77.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
77.91

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 3/2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 3/2561 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 -ภาคเรียนที่ 2/2561 มีผู้สมัคร 6,586 คน -ภาคเรียนที่ 3/2561 มีผู้สมัคร 5,481 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2562 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562 1.ภาคเรียนที่ 2/2561 มีผู้สมัคร 6,688 คน 2.ภาคเรียนที่ 3/2561 มีผู้สมัครเรียน 6,162 คน 3.ภาคเรียนที่ 1/2562 มีผู้สมัครเรียน จำนวน 1,858 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - มีผู้สมัครเรียน จำนวน 17,598 คน - มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 14,699.คน - มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 11,453 คน สรุป มีผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 77.91 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ในปีงบประมาณ 2561 เปิดสอนมากกว่า 90 วิชาชีพ ผลการดำเนินงาน จำแนกตามภาคการศึกษาดังนี้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (ระหว่าง 1 กันยายน - 3 ธันวาคม 2561) มีผู้สมัคร 6,688 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,933 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,616 คน 2. ในปีงบประมาณ 2562 เปิดสอน จำนวน…. วิชาชีพ ผลการดำเนินงาน จำแนกตามภาคการศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 3/2561 (ระหว่าง 22 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มีผู้สมัคร 6,260 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,623 คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,490คน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ระหว่าง 15 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2561) มีผู้สมัคร 9,860 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,143 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 4,347 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :55.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
55.05

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 รุ่น ในเดือนมีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ติดต่อประสานวิทยากร และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองเตย บางคอแหลม บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ราชเทวี ลาดกระบัง สาทร - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคันนายาว จตุจักร จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกะปิ บางกอกน้อย บางแค ลาดพร้าว - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางบอน ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ หนองแขม - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองสามวา พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สะพานสูง สวนหลวง หนองจอก - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตคลองสาน ดอนเมือง ดุสิต บางเขน สายไหม - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยสำนักงานเขตดินแดง บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ หลักสี่ ห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดอบรมแบบพักค้าง จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ไปแล้วจำนวน 6 รุ่น 647 ชุมชน ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 105 ชุมชน 2.รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 108 ชุมชน 3.รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.62 โดยอบรมชุมชนจำนวน 102 ชุมชน 4.รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 115 ชุมชน 5.รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 114 ชุมชน 6.รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 1 - 2 มิ.ย.62 โดยอบรมชุมชน จำนวน 103 ชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดอบรม และติดตามผลการจัดทำแผนของชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ -รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 -รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 -รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2562 -รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 -รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 -รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 2.สำนักพัฒนาสังคมมีหนังสือ ที่ กท 1503/0472 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานเขตร่วมกันชุมชนในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนพร้อมทั้งกำหนดให้ส่งแผนพัฒนาชุมชนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 3.ชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,139 ชุมชน , จำนวนชุมชนทั้งหมด 2,069 ชุมชน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 55.05 (1139 X 100)/2069 = 55.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.37

100 / 100
3
91.37

100 / 100
4
94.83

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการ จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 2.ได้ทำการทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน (Pre-test,Post-test) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจำนวน 58 คน มีจำนวน 53 คน ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 3.สำนักพัฒนาสังคม มีแผนจะลงพื้นที่แปลงเกษตรกร เพื่อติดตามประเมินผลโดยนักวิชาการเกษตรในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่่อวันที่ 28-30 พ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Potst test แก่เกษตรกร จำนวน 52 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 2คน มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ อยู่ในระหว่างจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามว่าเกษตรกรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ซึ่งจะลงพื้นที่ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่่อวันที่ 28-30 พ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Potst test แก่เกษตรกร จำนวน 52 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 2คน มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามว่าเกษตรกรฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลว่าเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้หรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผลการทดสอบความรู้ การทดสอบ Pretest และ Post test แก่เกษตรกร จำนวน 58 คน พบว่ามีเกษตรกร จำนวน 53 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.37 2.การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ สำนักพัฒนาสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและประเมินผลว่าเกษตรกรฯ จำนวน 58 ราย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร พบว่ามีเกษตรกรจำนวน 55 คน สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมไปปฏิบัติได้จริง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.83 (55 ราย x 100)/ 58 ราย = 94.83 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด