ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลำดับแรก มาดำเนินโครงการ 2.จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน ดังนี้ 2.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.2 การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เป็นผู้รับผิดชอบ 2.3 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (สำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ) 3.มีการนำข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 4.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-3 ให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.1 การจัดการความเสี่ยงในการทำงานจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม (ยกเว้นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง) ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2) 1.2.การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ถังความดันไนโตรเจนในวิชาช่างเครื่องปรับอากาศของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 1.3.การจัดการความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าของข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลางฯ (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 แบบ R2(63) 3.รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในข้อ 1-2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักพัฒนาสังคมสำหรับงานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่าทางการนั่งพิมพ์เอกสารที่ถูกต้อง การยกเอกสาร โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมยืดเหยียดและบริหารกล้ามเนื้อขณะนั่งปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ 4.จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า โดยจัดทำมาตรฐานปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าและชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า และนำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าไปใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสถิติตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบ สยป.4.1 (1) แบบทดทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 1502/574 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **