ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 24000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองงานผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองงานผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.จัดประชุมวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนราชการละ 1 เรื่อง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.ด้านการเงินการคลัง ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่องสวัสดิการสังคม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.เรื่องการเงินการคลัง วันที่ 11 มีนาคม 2563 3.เรื่องพัฒนาชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 4.เรื่องการฝึกอาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมผู้ประกอบการ Online market Place

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการ Bangkok Brand แล้ว 2.เปิดคลินิก Bangkok Brand เพื่อให้คำปรึกษาและนำเข้าข้อมูลของผู้ประการในแฟลตฟอร์มออนไลน์เทพช็อป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 3.มีผู้สมัครเข้าร่วม Platform Online Marketplace จำนวน 70 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการ Bangkok Brand 2.เปิดคลินิก Bangkok Brand เพื่อให้คำปรึกษาและนำเข้าข้อมูลของผู้ประการในแฟลตฟอร์มออนไลน์เทพช็อป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 3.มีผู้สมัครเข้าร่วม Platform Online Marketplace จำนวน 70 ราย 4.มีร้านค้าที่จัดทำร้านค้าออนไลน์ได้จำนวน 54 ร้านค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **