ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการนำเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ ในสถานศึกษา และชุมชน 2.อยู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ ตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3.จัดเก็บขยะอินทรีย์ไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 365 .01ตัน หรือ 3.97 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการนำเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 2. จัดเก็บขยะอินทรีย์ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 369.59 ตัน หรือ 4.11 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการนำเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 2. จัดเก็บขยะอินทรีย์ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 365.39 ตัน หรือ 4.01 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการนำเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 2. จัดเก็บขยะอินทรีย์ไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 385.58 ตัน หรือ 4.19 ตัน/วัน 3. จัดเก็บรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ได้เท่ากับ 1,485.57 ตัน/ปี หรือ 4.07 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
2.58

100 / 100
3
3.92

100 / 100
4
5.88

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รณรงค์ประชาสัมพันธวงศ์ให้มีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธีและทิ้งให้ถูกที่ ตามชุมชน โรงแรม สถานศึกษา เป็นต้น 2.จัดเก็บขยะอันตราย ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ได้เท่ากับ 1,350 กก. หรือ 1.35 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รณรงค์ประชาสัมพันธวงศ์ให้มีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธีและทิ้งให้ถูกที่ ตามชุมชน โรงแรม สถานศึกษา เป็นต้น 2.จัดเก็บขยะอันตราย ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ได้เท่ากับ 1,390 กก. หรือ 1.39 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รณรงค์ประชาสัมพันธวงศ์ให้มีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธีและทิ้งให้ถูกที่ ตามชุมชน โรงแรม สถานศึกษา เป็นต้น 2.จัดเก็บขยะอันตราย ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ได้เท่ากับ 1,429 กก. หรือ 1.43 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รณรงค์ประชาสัมพันธวงศ์ให้มีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธีและทิ้งให้ถูกที่ ตามชุมชน โรงแรม สถานศึกษา เป็นต้น 2.จัดเก็บขยะอันตราย ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ได้เท่ากับ 2,080 กก. หรือ 2.08 ตัน 3. จัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ได้เท่ากับ 6,249 กก. หรือ 6.25 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 5 จุด คือ 1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช 2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ 3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ 4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 5. บริเวณหน้าวัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนมิตรภาพไทย - จีน เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 5 จุด คือ 1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช 2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ 3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ 4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 5. บริเวณหน้าวัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนมิตรภาพไทย - จีน เป็นประจำทุกวัน และอำนวยความสะดวกตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน ตามบริเวณโรงเรียนในพื้นที่เขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต พย.61 รายงานพิจารณาผลการประกวดราคา ธค.61 ลงนามสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มค.62 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงานวันที่ 14 มค.62 ตรวจรับงาน วันที่ 15 มค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มค.62 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงานวันที่ 14 มค.62 ตรวจรับงาน วันที่ 15 มค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มค.62 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงานวันที่ 14 มค.62 ตรวจรับงาน วันที่ 15 มค.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภับของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภับของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชีวัดที่กำหนดและทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลกรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 4,000.-บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 2.ทำการเบิกค่าอาหารนอกเวลาโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5,000 บาท 3.ทำการเบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8,000 บาท 4.เบิกค่าการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,000 บาท 5.เบิกค่าการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5,000 บาท 6.เบิกค่าการดำเนินการกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 30,000 บาท 7.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลกรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 7,700 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชีวัดที่กำหนดและทำการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15,300.-บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและส่งรายงานการดำเนินการรอบที่ 1 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
91.90

100 / 100
4
91.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขต วิชาภาษาไทย 57.07 คณิตศาสตร์ 36.69 วิทยาศาสตร์ 37.88 และภาษาอังกฤษ 44.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมการศึกษาปีที่ ุ6 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทั้ง 3 โรงเรียน ได้คะแนนร้อยละความสำเร็จ ระดับเขต 91.9

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต - 2018-10-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ) / 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน / 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทาง/วิธีการ และประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต : เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 มีชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ชุมชน (จากเป้าหมาย 9 ชุมชน) และดำเนินการจัดทำแผนชุมชนที่เหลือเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ขณะนี้ได้ดำเนินการทำแผนพัฒนาชุมชนครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 9 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต : เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ขณะนี้ได้ดำเนินการทำแผนพัฒนาชุมชนครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 17 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :108.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.52

100 / 100
2
32.96

100 / 100
3
83.53

100 / 100
4
108.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 6,506,129.49 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 24,788.15 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 193,760.50 บาท รวม 6,724,678.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 54,963,670.73 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 249,791.67 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 7,722,519.30 บาท รวม 62,935,981.70 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 148,628,900.83 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 632,421.25 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 10,225,743.60 บาท รวม 159,487,065.68 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 195,936,638.56 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 648,900.02 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 10,565,388.90 บาท รวม 207,150,927.48 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :28.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.91

100 / 100
2
16.73

100 / 100
3
22.73

100 / 100
4
28.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,679,142.89 บาท สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1,710,752.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 ยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,679,142.89 บาท สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 2,623,752.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 ยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,679,142.89 บาท สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 3,564,296.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4 ยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,679,142.89 บาท สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 4,389,540.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **