ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ ถึงถนนจักรวรรดิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนบำรุงรัฐ ตั้งแต่ถนนเยาวราช ถึงถนนเจริญกรุง และซอยวิวัฒน์เวียง ตั้งแต่ถนนมหาจักร ถึงถนนราชวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนโยธา และซอยสำนักงานเขตฯ และตลาดน้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.07

100 / 100
2
39.38

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
86.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 24 ธันวาคม 2562 เบิกได้ร้อยละ 12.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 24 มีนาคม 2563 เบิกได้ร้อยละ 39.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 29 มิถุนายน 2563 เบิกได้ร้อยละ 66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 - 30 ก.ย. 2563 เบิกได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่่งรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ให้กองบัญชีสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 27 พ.ย. 2562 ส่งทันภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน ทันตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด ส่งสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 31 ต.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น-ลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น-ลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **