ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยร่วมมือกับเครือข่ายในการปรับภูมิทัศน์และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมคลอง 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม่ทิ้งไขมันลงในคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำจุด Check in 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ทาสึขอบทางเท้า เก็บขยะในคลองพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและผู้ที่อยู่รอบบริเวณริทคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมนำขยะมาแลกต้นไม้ 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า ราวกั้น ขอบเขื่อน ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า 2. กิจกรรมออกแบบและสร้างจุด Check – in 3. สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ 4. กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5. กิจกรรมเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เทน้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะในน้ำ กำจัดวัชพืชน้ำ ผักตบชวา 6. กิจกรรมการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอมให้แก่คนในชุมชนและเด็กนักเรียน 7. กิจกรรมคัดแยกมาแลกต้นไม้ โดยการรับแลกเปลี่ยนขวดพลาสติกกับต้นไม้ 8. กิจกรรมลานกีฬาริมคลอง 9. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง 10. กิจกรรมผู้ค้าสีเขียว โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าใช้อุปกรณ์ ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ (คงไว้/รักษารอบ) 1. ดำเนินโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนโชฎึก ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 2. ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 4. กิจกรรมบริการตัดผม 5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 6. กิจกรรมดนตรี 7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินออม 8. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการเป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง แก้ไขแล้ว 83 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 7 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 199 เรื่อง แก้ไขแล้ว 189 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 307 เรื่อง แก้ไขแล้ว 304 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 382 เรื่อง แก้ไขแล้ว 380 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามของแบบการนสำรวจความพึงพอใจฯ และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอรับการประเมินครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกสำนักงานเขตฯ ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจฯ 4.281 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ไปแล้วทั้ง 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ คะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจ ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.260 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับ 1. ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน – หลัง ไม่ถูกลัดคิว 2. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 3. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ต่ำสุด 3 อันดับ 1. มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 2. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต 3. สำนักงานเขตจัดระเบียบทางเท้าได้ดี คะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจ ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.399 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับ 1. ท่านได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 2. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 3. ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน – หลัง ไม่ถูกลัดคิว ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ต่ำสุด 3 อันดับ 1. สำนักงานเขตจัดระเบียบทางเท้าได้ดี 2. สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย 3. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **