ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
79.08

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร การตรวจสถานประกอบการ และการออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร การตรวจสถานประกอบการ และการออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารมีป้ายรับรอง 926 แห่ง จาก 1,171 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารมีป้ายรับรอง 1171 แห่ง จาก 1,171 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :95.37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.91

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
95.37

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และสำรวจรายใหม่ สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 58 ราย จำนวนเงิน 13,934,676.86 บาท คิดเป็น 0.88% ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย จำนวนเงิน - บาท ภาษีป้าย จำนวน 110 ราย จำนวนเงิน 861,499.80 บาท คิดเป็น 1.81% ภาษีน้ำมัน จำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 138,80406 บาท คิดเป็น 7.31% รวมทั้งสิ้น จำนวน 172 ราย จำนวนเงิน 14,934,980.72 บาท คิดเป็น 0.91 % ผลการดำเนินงานเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 536,145.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย ภาษีป้าย จำนวน - ราย จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้คิดเป็น 15.43 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี สำรวจรายใหม่ และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 756 ราย จำนวนเงิน 123,712,169.21 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 167 ราย จำนวนเงิน 2,468,666.26 บาท ภาษีป้าย จำนวน 1,957 ราย จำนวนเงิน 14,416,307.90 บาท ภาษีน้ำมัน จำนวน 10 ราย จำนวนเงิน 350,198.46 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,890 ราย จำนวนเงิน 140,947,341.83 บาท คิดเป็น 8.59 % ผลการดำเนินงานเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 536,145.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย ภาษีป้าย จำนวน - ราย จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้คิดเป็น 15.43 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 21 มิถุนายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,351 ราย จำนวนเงิน 1,044,206,904.05 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 250 ราย จำนวนเงิน 3,555,429.95 บาท ภาษีป้าย จำนวน 3,288 ราย จำนวนเงิน 38,867,129.90 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,889 ราย จำนวนเงิน 1,086,629,463.90 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,617 ราย จำนวนเงิน 1,511,988,778.66 บาท คิดเป็น 95.15 % ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 262 ราย จำนวนเงิน 3,746,431.46 บาท คิดเป็น 107.04 % ภาษีป้าย จำนวน 3,846 ราย จำนวนเงิน 48,384,161.20 บาท คิดเป็น 101.86 % รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,725 ราย จำนวนเงิน 1,564,119,371.32 บาท คิดเป็น 95.37 % ของประมาณการรายรับ ลูกหนี้รับชำระประจำปี 62 คิดเป็น 48.34% จากลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.61 (3,475,148.60)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด