ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน - ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน โดยพิจารณานำงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง มาจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 งาน - พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน - ส่งเอกสารหลักฐาน ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน - รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 - มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ - จัดทำและนำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน -สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ -รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 -จัดส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำลังดำเนินการให้แจ้งเวียนให้ทราบว่าเขตจะต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลบ้างที่ใช้ในการพัฒนาข้อมูลที่พัฒนาจะเป็นข้อมูลที่ทางเขตมีอยู่แอะไรล้ว โดยข้อมูลที่มีอยู่แล้วจะเอาไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เวียนหนังสือ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 1.ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามแบบสยป. 4.1(2) 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบสยป. 4.1(4) 3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล ดำเนินการข้อ 1 – 3 ส่ง สยป.แล้ว (ภายในกำหนด 28 กุมภาพันธ์ 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เวียนหนังสือ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัด4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 22 ไฟล์ ดำเนินการแล้ว 2.แจ้งผลการดำเนินการตามข้อ1. ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้ว 3.นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1ดังนี้ 3.1ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรายปีให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแล้ว 3.2ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนให้นำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15ของเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันนายน 2563 ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด