ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) คูสวย น้ำใส กลางใจเมือง (คูน้ำซอยต้นสน)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) คูสวย น้ำใส กลางใจเมือง (คูน้ำซอยต้นสน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :45.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการประเมินความพึงพอใจฯครั้งที่1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 = 4.275 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

NIDA ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจครั้งที่2/2563 จำนวน260ชุด ที่สำนักงานเขตปทุมวันในวันที่ 9 มิ.ย.63 และวันที่15 มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.46

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ใน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 มีเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 186 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนที่รายงานเกิน 3 วัน จำนวน 1 เรื่อง (เรื่องร้องเรียนเดือนธ.ค. 63 อยู่ในระหว่างสรุปผล)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในเดือนม.ค.-ก.พ.63 มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งทั้งสิ้น 139 เรื่อง ทุกเรื่องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ มีเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 90 เนื่อง ทุกเรื่องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (เรื่องร้องเรียนเดือน มี.ค. 63 อยู่ระหว่างรวบรวม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนมี.ค.-มิ.ย.63 ไม่มีเรื่องคงค้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **