ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (1.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    (1.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายงานผลการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ดำเนินการการจัดซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2.เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการจัดทำบ่อปุ๋ยหมักในพื้นที่เขตจำนวน 3 จุด คือ ถนนพระราม 5 2 จุด และ ถนนสามเสน 1 ชุด โดยนำเศษใบไม้แห้งที่กวาดได้ในแต่ละวัน ไปใส่ในบ่อปุ๋ยหมักดังกล่าว เพื่อหมักเป็นปุ๋ยหมักต่อไป และได้ดำเนินการนำเศษใบไม้แห้ง ที่กวาดได้ในแต่ละวัน หมักลงในบ่อปุ๋ยหมัก บริเวณถนนพระรามที่ 5 จำนวน 3 บ่อ อย่างต่อเนื่อง 3. การจัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและกำหนดแผนการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนประจำเดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมแผนการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดฯ ในเดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการนำเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นถนนโดยรวบรวมจากเจ้าหน้าที่กวาด นำมาหมักเป็นปุ๋ยใบไม้แห้งที่บ่อปุ๋ยถนนพระรามที่ 5 จำนวน 4 บ่อ 2.ดำเนินการบดย่อยใบไม้บริเวณถนนสวรรคโลก 3.เกษตรกรมารับขยะเศษอาหารจากโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ในพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 388.64 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการนำเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นถนนโดยรวบรวมจากเจ้าหน้าที่กวาด นำมาหมักเป็นปุ๋ยใบไม้แห้งที่บ่อปุ๋ยถนนพระรามที่ 5 จำนวน 4 บ่อ 2.ดำเนินการบดย่อยใบไม้บริเวณถนนสวรรคโลก 3.เกษตรกรมารับขยะเศษอาหารจากโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ในพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 1,759.78 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์เวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน แต่ละพื้นที่ เพื่อนัดหมายเวลาในการจัดเก็บ 2.ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกเดือน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หากทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป 3.จัดรถเข้าเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ ทุกวันที่ 15 โดยปริมาณขยะอินทรีย์12.21 ตัน/วัน (4 ก.ย.62) คิดเป็นร้อยละ 100.82 ( 4 ก.ย.62 )

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (1.2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
(1.2)  ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการและดำเนินการออกรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม แล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และ ชุมชนพระยาประสิทธิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะอันตราย และรณรงค์ให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง 2.ดำเนินการจัดตั้งถังคัดแยกขยะอันตรายไว้ตามชุมชนต่าง ๆ ไปแล้ว 25 ชุมชน 3.คัดแยกขยะอันตรายได้ 6.38 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะอันตราย และรณรงค์ให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย และรณรงค์ให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง 2.ดำเนินการจัดตั้งถังคัดแยกขยะอันตรายไว้ตามชุมชนต่าง ๆ ไปแล้ว 25 ชุมชน 3.คัดแยกขยะอันตรายได้ 7.18 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์เวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน แต่ละพื้นที่ เพื่อนัดหมายเวลาในการจัดเก็บ 2.ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกเดือน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หากทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป 3.จัดรถเข้าเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ ทุกวันที่ 15 ขยะอันตราย 18.13 ตัน (27 ก.ย.62) คิดเป็นร้อยละ 110.21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (2 )ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2 )ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 12 จุด ดังนี้ สะพานลอยคนข้าม ได้แก่ 1.หน้า ร.ร.ราชวินิตมัธยม 2. หน้าบ้านพิษณุโลก 3.สี่แยกเกียกกาย 4.สี่แยกบางกระบือ ป้ายรถเโดยสารประจำทาง ได้แก่ 5.หน้าห้องไฮมอลล์ สถานที่อื่น ๆ ได้แก่ 6.ท่าเรือพายัพ 7.ท่าเรือเขียวไข่กา 8.ท่าเรือเกียกกาย 9.หน้าวัดเบญจมบพิตร 10.สถานีรถไฟสามเสน 11.หน้าตลาดเทวราชกุญชร 12.ซฮยวัดประชาระบือธรรม มีการตรวจตราจุดเสี่ยง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด มีการดำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ ไม่มีคดีทางอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 12 จุด ดังนี้ -สะพานลอยคนข้าม ได้แก่ 1.หน้า ร.ร.ราชวินิตมัธยม 2. หน้าบ้านพิษณุโลก 3.สี่แยกเกียกกาย 4.สี่แยกบางกระบือ -ป้ายรถเโดยสารประจำทาง ได้แก่ 5.หน้าห้องไฮมอลล์ -สถานที่อื่น ๆ ได้แก่ 6.ท่าเรือพายัพ 7.ท่าเรือเขียวไข่กา 8.ท่าเรือเกียกกาย 9.หน้าวัดเบญจมบพิตร 10.สถานีรถไฟสามเสน 11.หน้าตลาดเทวราชกุญชร 12.ซฮยวัดประชาระบือธรรม มีการตรวจตราจุดเสี่ยง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด มีการดำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ ไม่มีคดีทางอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อ1) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 12 จุด ดังนี้ -สะพานลอยคนข้าม ได้แก่ 1.หน้า ร.ร.ราชวินิตมัธยม 2. หน้าบ้านพิษณุโลก 3.สี่แยกเกียกกาย 4.สี่แยกบางกระบือ -ป้ายรถเโดยสารประจำทาง ได้แก่ 5.หน้าห้องไฮมอลล์ -สถานที่อื่น ๆ ได้แก่ 6.ท่าเรือพายัพ 7.ท่าเรือเขียวไข่กา 8.ท่าเรือเกียกกาย 9.หน้าวัดเบญจมบพิตร 10.สถานีรถไฟสามเสน 11.หน้าตลาดเทวราชกุญชร 12.ซฮยวัดประชาระบือธรรม มีการตรวจตราจุดเสี่ยง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด (รวม 6,192 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 73.75 ข้อ 2) การตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด มีการดำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน ไม่มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (รวม 258 ครั้ง)คิดเป็นร้อยละ 70.68 ไม่มีคดีทางอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำโครงการ/แผนงานเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) 2 ครั้ง/วัน/จุดรวม 7,916 ครั้ง และกล้องวงจรปิด 1ครั้ง/วัน/จุด รวม 345 ครั้ง 1.2 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 690 ครั้ง 1.3 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 4,180 ครั้ง 1.4 โครงการกวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 690 ครั้ง และพื้นที่เขตดุสิตไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า ร้อยละ 100 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ 3. จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติงานตามที่โครงการกำหนด 4. ประสานฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ 5. หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หรือหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 6. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 2 ครั้ง/วัน/จุด (รวม 8,760 ครั้ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเพื่อลงนามสัญญาจ้างเหมา คาดว่าจะแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แรงงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 57 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% โดยจ้างเหมาบริษัท 448 จำกัด จำนวน 57 ซอย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขดส. 5/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 90 วัน (งบประมาณ 962,605 บาท) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 (คิดเป็น 100 %) และเบิกจ่ายเรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 -แรงงานเขต 46 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 (คิดเป็น 100 %)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แรงงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 57 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% โดยจ้างเหมาบริษัท 448 จำกัด จำนวน 57 ซอย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขดส. 5/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 90 วัน (งบประมาณ 962,605 บาท) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 (คิดเป็น 100 %) และเบิกจ่ายเรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 -แรงงานเขต 46 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 (คิดเป็น 100 %) และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 4 ครั้งเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานที่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานฯ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำของถนน ตรอก ซอย และ คูคลองในพื้นที่ได้ จำนวน 103 ซอย ความยาวรวม 45,780 เมตร ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนดแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาโดยเร็วเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจ้างเหมาบริษัท 448 จำนวน 57 ซอย ดำเนินการโดยแรงงานเขต จำนวน 46 ซอย 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.47

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 93 ราย จาก 426 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 93 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร ในเดือนตุลาคม - มีนาคม 2562 จำนวน 215 ราย จาก 426 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 215 ราย (เพิ่มขึ้น 122 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร ในเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 จำนวน 317 ราย จาก 426 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี จำนวน 317 ราย (เพิ่มขึ้น 102 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 426 แห่ง ดำเนินการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีจำนวน 426 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 2.ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงานสุขาภิบาลในโรงเรียนจำนวน 2 ครั้ง/ปี 3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยจำนวน 2 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ รายงานแบบสอบถาม ส่งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ รายงานแบบสอบถาม ส่งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ รายงานแบบสอบถาม ส่งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการสำรวจอาคาร สานที่ ของสำนักงานเขตดุสิต ให้เป็นไปตามแบบ CheckList อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการ 2.ส่งรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4601/7932 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 3. ส่งรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 2 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4601/4802 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 4. ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ครั้งที่ 3 ตามหนังสือ ที่ กท 4601/5279 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการปกติตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.30 น.และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 (โดยโรงเรียนเลือกสอนเสริมให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 2 เดือน) ในวันราชการปกติตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.30 น. และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 2.ดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 3.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการสำหรับข้าราชการครูที่สอนเสริมฯ แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และเบิกจ่ายเงิน 4.ประกาศผลการทดสอบแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 2.ประกาศผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานแล้วโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตปรากฏผลดังนี้ ข้อ1. ไทย 60.94 ข้อ 2. คณิต 41.65 ข้อ 3.วิทย์ 41.53 ข้อ 4.อังกฤษ 47.98 ผลการดำเนินงานได้คะแนน 9.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 2.ประกาศผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานแล้วโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิตปรากฏผลดังนี้ ข้อ1. ไทย 60.94 ข้อ 2. คณิต 41.65 ข้อ 3.วิทย์ 41.53 ข้อ 4.อังกฤษ 47.98 ผลการดำเนินงานได้คะแนน 9.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส ประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัส
 ประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการการลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคม - 21 ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามโครงการการลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคม - 20 มีนาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการการลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่เดือนเมษายน- 21 มิถุนายน 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จำนวนอาคารที่ขอออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 27 หลัง 2.ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูล ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 หลัง การดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) (8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนชุมชนแล้ว จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 48 ชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้คำแนะนำและแจกเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน จำนวน 24 ชุมชน จาก 48 ชุมชนของสำนักงานเขตดุสิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนโดยการเขียนโครงการและมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลชุมชนติดตามให้คำแนะในการดำเนินตามกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ประชุมชี้แจงแนะนำแนวทางในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาชุมขน จำนวน 46 ชุมชน 3. ชุมชน 25 ชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. รายงานแผนพัฒนาชุมชนทั้ง 25 ชุมชน เสนอผู้อำนวยการเขตและส่งแผนพัฒนาชุมชนให้กับสำนักพัฒนาสังคม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) (9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) (9.1) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
(9.1)  ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :93.13

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.84

100 / 100
2
37.06

100 / 100
3
91.21

100 / 100
4
93.13

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61- 21 ธ.ค.61 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 121 ราย เป็นเงิน 11,937,390.37 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 4 ราย เป็นเงิน 1,167.29 บาท ภาษีป้าย 49 ราย เป็นเงิน 166,869 บาท รวม 174 ราย เป็นเงิน 12,105,426.66 บาท ประมาณการรวมปี 2562 ยอดรวม 123,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บภาษี ทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - 25 มี.ค.2562 -ภาษีดรงเรือนและที่ดิน 1107 ราย เป็นเงิน 41,946,646.66 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 499 ราย เป็นเงิน 107,639.47 บาท -ภาษีป้าย 844 ราย เป็นเงิน 2,600,505.90 บาท -รวม 2450 ราย รวมเป็นเงิน 45,623,792.11 บาท -ประมาณการรายรับปี 2562 ยอดเงิน 123,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีคางชำระทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - 25 มิ.ย..2562 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7 ราย เป็นเงิน 294,365 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 1 ราย เป็นเงิน 5,233.20 บาท -ภาษีป้าย - ราย เป็นเงิน - บาท -รวม 8 ราย รวมเป็นเงิน 299,598.20 บาท -รวมภาษีค้างปี 2562 จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 328,487 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยอดประเมินภาษีที่สำนักงานเขตดุสิตจัดเก็บได้ ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 298,585 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 5,233.20 บาท -ภาษีป้าย - บาท รวม 303,818.20 บาท ยอดภาษีค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2561 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 323,245 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 5,233.20 บาท -ภาษีป้าย - บาท รวม 328,478.20 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) (10) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (10.1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(10) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
 (10.1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :10.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งรายงานดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดส่งรายงานดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ววันที่ 27 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดส่งรายงานดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดส่งรายงานดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) (9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) (9.2) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
 (9.2) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :94.03

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.34

100 / 100
2
87.97

100 / 100
3
86.49

100 / 100
4
94.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61- 21 ธ.ค.61 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2 ราย เป็นเงิน 141,310 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1 ราย เป็นเงิน 5,233.20 บาท ภาษีป้าย - ราย เป็นเงิน - บาท รวม 3 ราย เป็นเงิน 146,543.20 บาท รวมภาษีค้างปี 2562 จำนวน 15 ราย ยอดรวม 323,245 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บภาษีคางชำระทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - 25 มี.ค.2562 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6 ราย เป็นเงิน 284,375 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 1 ราย เป็นเงิน 5,233.20 บาท -ภาษีป้าย - ราย เป็นเงิน - ราย -รวม 7 ราย รวมเป็นเงิน 289,608.20 บาท -รวมภาษีค้างปี 2562 จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 323,245 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - 25 มิ.ย..2562 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,825 ราย เป็นเงิน 100,152,872.99 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 911 ราย เป็นเงิน 1,573,891.21 บาท -ภาษีป้าย 1,262- ราย เป็นเงิน 4,738,068.08 บาท -รวม 3,998 ราย รวมเป็นเงิน 106,464,832.28 บาท -ประมาณการรายรับปี 2562 จำนวนเงิน 123,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยอดประเมินภาษีที่สำนักงานเขตดุสิตจัดเก็บได้ ดังนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 109,284,217.94 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 1,609,351.38 บาท -ภาษีป้าย 4,857,583.98 บาท รวม 115,751,153.33 บาท ประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 117,000,000 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ 1,600,000 บาท -ภาษีป้าย 4,500,000 บาท รวม 123,100,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (10) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (10.1) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(10)  ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
 (10.1) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สำนักการคลัง

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่มีข้อทักท้วงจากกองบัญชี สำนักการคลัง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงิน และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2561 ส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 4608/7219 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยกเลิกตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **