ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่ง สู่ความเป็นมืออาชีพ
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่ง   สู่ความเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ ติดต่อสถานที่สัมมนาศึกษาดูงาน 2.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 10,000 บาท และดำเนินการไปสัมมนาศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจินบุรี 3.ดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการคลังดำเนินการตรวจสอบรายการ ดังนี้ 1. ค่าอาหารและค่าที่พัก 369,000 บาท 2.ค่าวิทยากร 13,200 บาท รวมเป็นเงิน 382,200 บาท 3.ค่ารถโดยสารประจำทาง 96,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการฯ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำข้อมูลตามแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป.4.1 (2) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) และแบบปฏิทินดำเนินการ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุด 4601/1419 ลว.28 ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการสร้างฐานข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักยุธศาสตร์ กองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ต้องการ และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด่านต่างๆ จากแต่ละฝ่ายงาน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเรียบร้อย และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากแต่ล่ะฝ่ายมีการนำส่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **