ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50070000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.1 การจัดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.1 การจัดงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินงานจัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :73.41


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.58

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
56.47

0 / 0
4
73.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 11.58% เป็นเงิน 44,806,671.81 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 119,661,354.82 บาท คิดเป็น 31%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 159,678,928.69 บาท คิดเป็น 56.47%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 248,725,083.02 บาท คิดเป็น 73.41%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 1 2.รายงานสรุปผลยอดทรัพย์สินประจำปี อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลรายงานทรัพย์สินไตรมาส 2 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 3 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว -ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 3 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 1 3.การรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ดำเนินการการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่ 2 3.อยู๋ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2563 2.รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานในไตรมาสที่3 3.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของสำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 2.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 3.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว 4.ส่งเอกสารสรุปรายงานทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 3 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :73.41


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.58

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
56.47

0 / 0
4
73.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 44,806,671.81 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.58 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 119,661,354.82 บาทคิดเป็นร้อยละ 31 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 159,678,928.69 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.47 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่าย โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 73.41% เป็นเงิน 248,725,083.02 บาท ข้อมูล ณ วันที่15/9/2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด