ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50130000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.06

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.38

100 / 100
2
5.23

100 / 100
3
8.82

100 / 100
4
14.06

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 291 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 299.60 ตัน - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 383.60 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 974.2 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน (13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะอินทรีย์ที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนมกราคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 315.82 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 258.63 ตัน - เดือนมีนาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 588.80 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1163.25 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน(13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์กับสถานประกอบการท่ีจำหน่ายอาหารให้ทำการแยกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ถนนรามอินทรา ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฏร์ ถนนนิมิตรใหม่ ถนนร่มเกล้า ถนนรามคำแหง โดย -เดือนเมษายน 2562 ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 434.80 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2562ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 516 ตัน -เดือนมิถุนายน 2562 ได้ปริมาณขยะอินทรีย์จำนวน 516 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1466.80 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน(13.43 ตัน/วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 781.20 ตัน - เดือนสิงหาคม 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 531.30 ตัน - เดือนกันยายน 2562 ปริมาณขยะอินทรีย์ จำนวน 310.95 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1623.45 ตัน จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน สรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ปี 2562 จำนวน 5227.70 ตัน(1.83) จากเป้าหมาย 4901.95 ตัน (13.43)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 1-1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ตัวชี้วัดที่ 1-1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.42

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.90

100 / 100
2
2.23

100 / 100
3
3.31

100 / 100
4
5.42

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนตุลาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 0.73 ตัน -เดือนพฤศจิกายน 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.13 ตัน -เดือนธันวาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.42 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.28 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดิอนมกราคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.61 ตัน -เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.76 ตัน -เดือนมีนาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.49 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 4.86 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนเมษายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.05 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.17 ตัน -เดือนมิถุนายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.71 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.93 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนกรกฎาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.38 ตัน -เดือนสิงหาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 5.24 ตัน -เดือนกันยายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.08 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 7.70 ตัน จากเป้าหมาย 18.25 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยง/จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 3. ติดตั้งตู้เขียว/ทำสมุดลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำจุดตู้เขียว 4. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดตู้เขียวที่กำหนดวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 5. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.23 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 8. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 9. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 10. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง 11. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.43 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.63 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 60 ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.43 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายนำ้/กำจัดผักตบและวัชพืชในคูคลอง 2.ดำเนินการกำจัดผักตบและวัชพืชในคูคลอง 3.เตรียมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 33 ซอย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารในการทำสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 33 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 26 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
89.34

100 / 100
2
96.31

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน 218 แห่ง ( จากทั้งหมด 244 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน 235 แห่ง ( จากทั้งหมด 244 แห่ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานครจำนวน244แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สถานประกอบการอาหารทั้งหมด จำนวน 241 ประเภทร้านอาหาร 136 ร้าน ซุปเปอรืมาเก้ต 4 แห่ง มินิมาร์ท 84 แห่งตลาด 16 แห่ง 2.สถานประกอบการอาหารที่ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการออกแบบและจัดทำรายงานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุพร้อมสำรวจอาคารสถานที่ 2.รายงานแบบสำรวจครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธาทราบเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการสำรวจจุดที่จะดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในสำนักงานเขต จำนวน 5 จุดดังนี้ -บริเวณอาคารสำนักงาน -บริเวณศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง -บริเวณอาคารพิพิธภันฑ์ -บริเวณอาคารห้องนำ้ -บริเวณอาคารเมืองมีนถิ่นทอง(โรงอาหารและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 2.ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และดำเนินการปรับโครงการให้เป็นไปตามที่สำนักการโยธากำหนด 2.ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่ 14 :  ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนตุลาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการอนุญาต จำนวน 46 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 46 ราย เดือนธันวาคม 2561 มีการอนุญาต จำนวน 22 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนมกราคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 26 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 26 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการอนุญาต จำนวน 39 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 39 ราย เดือนมีนาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 37 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนเมษายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 29 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 29 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 19 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 19 ราย เดือนมิถุนายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 48 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 48 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 35 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 35 ราย เดือนสิงหาคม 2562 มีการอนุญาต จำนวน 32 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 32 ราย เดือนกันยายน 2562 มีการอนุญาต จำนวน 34 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :81.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
81.25

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - ต.ค. 61 เบิกจ่ายจำนวน 44 ชุมชน - พ.ย. 61 เบิกจ่ายจำนวน 38 ชุมชน - ธ.ค. 61 เบิกจ่ายจำนวน 39 ชุมชน 2. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคม พิจารณารูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - ม.ค. 62 เบิกจ่าย จำนวน 50 ชุมชน - ก.พ. 62 เบิกจ่าย จำนวน 32 ชุมชน - มี.ค. 62 เบิกจ่าย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 2. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ - เม.ย. 62 เบิกจ่ายจำนวน 36 ชุมชน - พ.ค. 62 เบิกจ่ายจำนวน 31 ชุมชน 2. สำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 3. ประชาสัมพันธ์การเปิดเวทีในแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 4. ดำเนินการเปิดเวทีในชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวม 48 ชุมชน - พ.ค. 62 เปิดเวทีจัดทำแผนจำนวน 18 ชุมชน - มิ.ย. 62 เปิดเวทีจัดทำแผนจำนวน 30 ชุมชน - อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและรวบรวมเสนอสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ ในพื้นที่จำนวน 64 ชุมชน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานการขอเบิกเงินฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง และประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 2. สำนักพัฒนาสังคม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 เพื่อให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 3. ประชาสัมพันธ์การเปิดเวทีในแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของชุมชน 4. ดำเนินการเปิดเวทีในชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.25 5. ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน รวบรวมเสนอสำนักงานเขต และสำนักงานเขตมีนบุรีได้รวบรวมเสนอต่อสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 1.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95) 2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
1.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ร้อยละ 95)
2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ร้อยละ 25)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :113.43

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.20

100 / 100
2
49.21

100 / 100
3
104.01

100 / 100
4
113.43

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำนินการเขียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรีและดำเนินการ ตามแผน ดังนี้ 1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 288 ราย เป้นเงิน 13,187,857.55 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 456 ราย เป็นเงิน 112,002.73 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 157 ราย เป็นเงิน 708,072.40 บาท รวมทั้งสิ้น 901 ราย เป็นเงิน 14,007,932.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของประมาณการ(194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-20 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 138,294.86 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 12,128.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 39,875.00 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 190,298.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของลูกหนี้ค้างชำระ (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตมีนบุรี ดังนี้ -1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-31 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 2,128 ราย เป็นเงิน 83,491,560.77 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,845 ราย เป็นเงิน 1,088,965.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,458 ราย เป็นเงิน 11,177,433.68-บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 6,431 ราย เป็นเงิน 95,757,960.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.21 ของประมาณการรายรับที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-) 2.เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บหนี้ค้างทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มี.ค.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 355,175.66 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 19,691.70 บาท -ภาษี ป้ายจัดเก็บได้ 127,163.-บาท รวมทั้งสิ้น 502,030.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 3,131 ราย เป็นเงิน 181,101,461.59 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 4,261 ราย เป็นเงิน 2,061,498.46 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,142 ราย เป็นเงิน 19,241,581.76 บาท รวมทั้งสิ้น 9,534 ราย เป็นเงิน 202,404,541.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.01 ของประมาณการ ที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-25 มิ.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 583,969.31 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 31,884.90 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.-บาท รวมทั้งสิ้น 752,507.21 บาท คิดเเป็นร้อยละ 51.77 ของลูกหนี้ปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1 ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ตค.61-30 กย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้3,464 ราย เป็นเงิน 198,236,107.95 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 5,087 ราย เป็นเงิน 2,280,486.08 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,303 ราย เป็นเงิน 20,212,735.63 บาท รวมทั้งสิ้น 10,854 ราย เป็นเงิน 220,729,329.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.43 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด (194,600,000.-บาท) 2.เร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระ 3 ประเภท ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก้บได้ 729,776.53 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 40,070.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136,653.00 บาท รวมทั้งสิ้น 906,500.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของลูกหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2562 (1,453,664.51 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.05

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โรงเรียนเตรียมนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ รร.วัดทองสัมฤทธิ์ รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) สอบ O-NET 2. จัดทำโครงการสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยดำเนินโครงการทั้ง 21 โครงการ ที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอีก 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 256,200 บาท โดยสอนเสริม O-NET ใน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกวันเสาร์ เริ่มสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โรงเรียนในสังกัด สนข.มีนบุรี ชั้น ป.6 จำนวน 13 โรงเรียน และชั้น ม.3 จำนวน 4 โรงเรียน (รร.บ้านเกาะ, รร.วัดทองสัมฤทธิ์, รร.วัดใหม่ลำนกแขวก และ รร.สุเหร่าทรายกองดิน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 2.สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 56.80 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 37.03 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 39.20 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 40.26 2.2 ผลคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ภาษาไทย ได้คะแนน 50.26 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 25.10 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 32.51 - ภาาาอังกฤษ ได้คะแนน 26.35

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด