ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50130000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำปี 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 5208/7542 ลงวันที่ 15 พ.ย.2562 กองบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายปีงบประมณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563 -รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1.รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้ถึงปี 2561(แบบ 6-1 ถึง 6-5) 2.รายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 (แบบ 6-6) 3.งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน -จัดทำรายงานไตรมาส 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูลจาก โรงเรียนและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรายงานไตรมาส 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำรายงานทรัพย์สินไตรมาส 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :48.68


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.32

100 / 100
2
22.74

100 / 100
3
48.68

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณหลังปรับโอน 299,609,076.00 บาท ณ ไตรมาสที่ 1 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 21,945,576.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-งบประมาณของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและหมวดค่าจ้างชั่วคราว)งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 298,871,297.00 บาท -ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาสที่ 2 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 65,921,574.70 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) งบประมณหลังปรับโอน เป็นเงิน 280,465,051.- บาท -ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาสที่ 3 (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 136,525,378.95 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **