ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอย     ที่แหล่งกำเนิด
     2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560  (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :13.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
13.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 897.61 ตัน คิดเป็น 9.756 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 4.31 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,714.96 ตัน คิดเป็น 9.422 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 6.94 ตัน คิดเป็นร้อยละ 52.57 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2562 คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,918.50 ตัน คิดเป็น 10.29 ตัน/วัน 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มิถุนายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 12.140 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.96 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการอบรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 102.27 ของเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 1.2.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 08.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 16.00 น.) 1.3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 1.3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า ในพื้นที่เขตหนองจอก ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 1.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตู้เขียวตามจุดที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 1.2 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV 3 ครั้ง/วัน/จุด ที่กำหนด 3 ครั้ง/วัน/จุด 2 โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 2.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุดตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทุกวัน จำนวน 13 จุด หน้าโรงเรียน 12 โรงเรียน และหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 1 จุด ดังนี้ (จุดที่ 12 และ 13 เพิ่มตามคำสั่งฝ่ายเทศกิจที่ 6/2562 เรื่องมอบหมายภารกิจด้านการจราจร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) 3 โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า 3.1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า (ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ์ และถนนฉลองกรุง) จากการประสาน สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ไม่มีคดีการเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าในพื้นที่เขตแต่อย่างใด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว 2.รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้วร้อยละ 90 รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้ว รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เรียบร้อยแล้ว รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.62 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.00

100 / 100
2
87.85

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา เดือนตุลาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561 จำนวน 52 ราย ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา เดือนตุลาคม 2561 - 28 มีนาคม 2562 จำนวน 94 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 107 ราย ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 จำนวน 69 ราย (410 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 106 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อหารสารปนเปื้อนประกอบด้วยสารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารกันรา จองเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 จำนวน 105 ราย (521 ตังอย่าง) จากเป้าหมาย 105 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้ารับฟังคำชี้แจงจากสำนักการโยธาเรื่องการจัดทำมาตรฐานต่างๆของ Universal Design 2.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้แก่ ทางลาด และห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรายงานครั้งที่ 2 ตามแบบ Checklist ภายในวันที่ 15 ส.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้สำนักการโยธาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตหนองจอกที่ กท5403/7615 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนิการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์ ระหว่างเดือน พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ซึ่งจะกำหนดการสอบ O-net สำหรับปีการศึกษา 2561 - ป.6 สอบวันที่ 2 ก.พ.62 - ม.3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประกาศสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ขระนี้อยู่ระหว่างรอ หนังสือจากสำนักการศึกษา แจ้งผลการทดสอบระดับสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท0805/5609 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62 เรื่องแจงผลคะแนนตัวชี้วัดบูรราการปี พ.ศ.2562 ผลคแนนเขตป.6 = 8.41 และผลคะแนนเขต ม.3 =8.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท0805/5609 ลงวันที่ 21 มิ.ย.62 เรื่องแจงผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการปี พ.ศ.2562 ผลคะแนนเขตป.6 = 8.41 และผลคะแนนเขต ม.3 =8.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 196 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 621 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 895 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 ได้ลงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอรหัสเลขบ้าน และได้รับการกำหนดหมายเลขบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง จำนวน 1,126 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้รับอนุมัติโครงการและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามแผนโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลแต่ละชุมชน - คัดเลือกผู้นำชุมชนเพื่อเข้ารับการอบรมจัดทำแผนชุมชน ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมจะดำเนินการจัดในเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการเปิดเวทีจัดทำแผนชุมชนไปแล้ว 28 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 49 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 9. - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ออกหนังสือเตือนรายใหม่ และรายเก่า ติดตามลูกหนี้ค้างชำระแต่ละภาษี 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค.- 27 ธ.ค.61 สามารถจัดเก็บได้ 2,251,761.40 คิดเป็นร้อยละ 2.60 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค.- 27 ธ.ค.61 สามารถจัดเก็บได้ 1,049,111.77 คิดเป็นร้อยละ 47.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - 28 มี.ค.62 สามารถจัดเก็บได้ 22,657,176.42 คิดเป็นร้อยละ 26.26 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - 28 มี.ค.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,182,464.62 คิดเป็นร้อยละ 53.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 77,342,934.88 คิดเป็นร้อยละ 89.63 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,278,028.71 คิดเป็นร้อยละ 58.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการประเมินภาษีรายเก่า ออกสำรวจรายใหม่ ประเมินภาษีรายใหม่ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2.ยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ไว้ 86,290,000 เดือน ต.ค. 61 - ก.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 85,651,040.35 คิดเป็นร้อยละ 99.26 3.ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จากเป้าหมาย 2,196,936.47 เดือน ต.ค. 61 - ก.ย.62 สามารถจัดเก็บได้ 1,293,616.42 คิดเป็นร้อยละ 58.88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :เดือน (ภายใน พ.ย. 61)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน (ภายใน พ.ย. 61))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำงบประจำปีงบประมาณ 2561 1. บันทึกบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ผ่ายรายการไปยังบัญชีแยกประเภทครบทุกรายการ 3. เก็บยอดจากบัญชีแยกประเภทเพื่อนำยอดมาจัดทำงบทดลองประจำเดือน 4. เมื่อสิ้นปีงบประมาณนำยอดสะสมมาจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ตามหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่องยกเลิกตัวชี้วัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด