ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62 จำนวน 112 เรื่อง แล้วเสร็จ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 จำนวน 285 เรื่อง แล้วเสร็จ 164 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ระหว่างเดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 จำนวน 325 เรื่อง แล้วเสร็จ 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขุดคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่ตรวจ คลองลำไทรคลองลำไทรเพื่อเจรจากับเจ้าของบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะบริเวณลำคลอง โดยได้ขอความร่วมมือให้รื้อถอนตามกฎหมาย ซึ่งทางสำนักงานเขตจะเข้ามาช่วยในการรื้อถอนต่อไป / เดือนมกราคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 509.2 ก.ก. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 816.4 ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียน แก้ไขและซ่อมแซมไฟทางให้สว่างตลอดทาง จัดกิจกรรมจำหน่าย"สินค้าวัดใจผู้ซื้อ" และชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.40

100 / 100
3
4.40

100 / 100
4
4.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาทอดแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 22 มราคม 2563 และได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเขตหนองจอก อยู่ในช่วงพิจารณาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **