ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50150000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
46.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักอนามัยกำหนด ดังนี้ 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจาการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน มาจัดการความเสี่ยง 2.คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 3.นำข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์เวียนแจ้งเพื่อถือปฏิบัติ 4.รายงานผลดำเนินการตามข้อ 1-3 ส่งสำนักอนามัย 5.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานและจัดส่งสำเนาโครงการให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งแบบรายงานการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ Occ2 และ Occ 3 พร้อมหลักฐานและภาพถ่ายส่งสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้สำนักอนามัยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำข้อมูลเข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **