ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
95.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ทำการเสนอขออนุมัติโครงการฯ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดแหล่งข้อมูลกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และส่งข้อมูลสถานปรุะกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตภาษีเจริญให้สำนักการระบายน้ำแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจแนะนำ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่่อง การบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียทราบและเก็บข้อมูลด้านการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการรวม 79 แห่ง จาก 83 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตภาษีเจริญรวมทั้งสิ้น 83 แห่ง และได้จัดทำข้อมูลการสำรวจและข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมภาพถ่ายให้สำนักการระบายน้ำ รวมทั้งลงข้อมูลใน google form แล้วเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
20.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อบรม สาธิต ส่งเสริมการแปรรูมูลฝอยอินทรีย์ อบรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับชุมชนศรีประดู่ ชุมชนกำแพงทองพัฒนา วัดกำแพงบางจาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อบรม สาธิต ส่งเสริมการแปรรูมูลฝอยอินทรีย์ รณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 62, ชุมชนเพชเกษม 21, ประชาชนริมคลองภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อบรม สาธิต ส่งเสริมการแปรรูมูลฝอยอินทรีย์ รณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด 62, ชุมชนพูนบำเพ็ญ , ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.1 ดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อ นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา เอกชนสถานพยาบาล ศาสนสถาน และสถานประกอบการ 1.2 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและ นำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เท่ากับ 6,316.79 ตัน 1.3 ปริมาณขยะเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ที่นำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการได้ดังนี้ 1.3.1 ทำขยะหอม จำนวน 378.50 ตัน 1.3.2 ทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 5,556.50 ตัน 1.4 บดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น จำนวน 748.60 ตัน 1.4.1 รวบรวมส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสม จำนวน 378.29 ตัน 1.4.2 จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 จำนวน 25 ครั้ง จัดเก็บมูลฝอยได้ ดังนี้ 1) รีไซเคิลได้ จำนวน 17.54 ตัน 2) รีไซเคิลไม่ได้ จำนวน 28.30 ตัน 2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 2.2 ดำเนินการกำหนดให้รถเก็บขนมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอันตราย ในพื้นที่จัดเก็บมูลฝอยแล้วนำส่งที่สำนักงานเขตฯ 2.3 ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายภายในหน่วยงานชุมชน สถานพยาบาล ศูนย์สรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียว วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดตรวจตู้เขียว -รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด -ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียว วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดตรวจตู้เขียว -รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด -ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.63 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียว วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดตรวจตู้เขียว -รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด -ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียว วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดตรวจตู้เขียว -รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด -ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.63 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ทำการเสนอขออนุมัติโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญแล้ว และจัดประชุมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียนนำร่องไปแล้วเมื่อ 8 พ.ย. 62 ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างการอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และได้ดำเนินการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยนำร่อง 6 ตลาด ครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาหาร ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ -ตรวจแนะนำสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ -จัดอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยครั้งที่ 2 และ3 รวมทั้งจัดการประชุมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาหาร ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ม.ค.-พ.ค. 63 -ตรวจแนะนำสถานประกอบการอาหารนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารที่นำมาตรวจ และสรุปผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเสร็จสิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางแวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางหว้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำรวจจำนวนพื้นที่สีเขียวบริเวณแขวงบางด้วน แขวงคลองขวาง แขวงปากคลองภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน 70 ตารางวา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. สวนถนนธนาคารยูโอบี จำนวน 2 งาน 20 ตรว. 2. สวนหย่อมโครงการ The Living Phetkasem จำนวน 3 งาน 50 ตรว. 3. สวนหย่อมโครงการเดอะเพรสซิเดนท์ (สาธร-ราชพฤกษ์) ริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนจัดสอนเสริมฯ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในระหว่างเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 เป็นจำนวน 10 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสอนเสริมฯ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในระหว่างเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 เป็นจำนวน 10 ครั้ง เรียบร้อยเเล้ว และนักเรียนได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างรอผลคะเเนนสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลคะเเนนเฉลี่ยO-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 มีคะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา ได้เเก่ วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ และชั้นม.3 มีคะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา ได้เเก่ วิชาภาษาไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผลสำเร็จร้อยละ 68.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ทำการเสนอขออนุมัติโครงการฯ และได้ทำการเบิกเอกสารประชาสัมพันธ์และเวชภัณฑ์สารเคมีจากสำนักอนามัย พร้อมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานและได้ทำการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนไปแล้ว จำนวน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนทั้งสิ้น 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนทั้งสิ้น 40 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 51 แห่ง 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน 51 แห่ง 3. ปรัสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 51 แห่ง 4. ควบคุมโรคภายในชุมชนที่มีผู้ป่วยหลังได้รับแจ้งข่าว 167 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางหลวง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางหลวง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นการดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ OTOP ของเขตภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้งๆละ2วัน รวม 12 ครั้งจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนต.ค. - ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 รายงานกองรายได้ สำนักการคลัง 2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า 3. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี 4. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 3. ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2/รับชำระเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี 3.แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4.รับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย/แจ้งการประเมิน/ชำระเงิน 5.ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระเงิน 6.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ตรวจสอบการรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ระหว่างปี หมายเหตุ การเร่งรัดติดตามและบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกรุงเทพมหานครขยายกำหนดเวลาการชำระเงิน เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้กำหนดเวลาในการบังคับภาษีเลื่อนออกไปเดือนพฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด