ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาขอบเขตข้อมูลเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อบรรจุลงในฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดครบถ้วนแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ทำการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และอันตรายจากการทำงาน และได้แจ้งเวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและแจ้งแบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เสนอโครงการอาชีวอนามัยฯ และรวบรวมแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ กทม. ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับการอนุมัติดำเนินโครวงการและได้ดำเนินการทดลองใช้ข้อปฏิบัติและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมรายงานและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ช่วงที่ 3 พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติอาชีวอนามัยฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดครบแล้ว และส่งผลดำเนินการให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **