ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50210000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.35

100 / 100
2
35.56

100 / 100
3
62.00

0 / 0
4
87.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานงบประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ส่งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน ก.พ.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินเดือน ส.ค.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักฐานการยืนยันยอดรายละเอียดทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 28 พฤศจิกายน 2562 จากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเตรียมจัดส่งรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการควบคุมทรัพย์สินในไตรมาสที่ 3 โดยการรับทรัพย์สินผ่านการจัดซื้อ การรับโอนระหว่างหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 ณ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 450 รายการ มูลค่าได้มา 12,651,362.50 บาท และรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการควบคุมทรัพย์สินในไตรมาสที่ 4 โดยการรับทรัพย์สินผ่านการจัดซื้อ การรับโอนระหว่างหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 568 รายการ มูลค่าได้มา 34,096,896.50 บาท พร้อมจัดส่งรายไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด